Bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
1 Chung tay, góp sức để Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương Ban biên tập
2 Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển hạ tầng đô thị Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020 Ban biên tập
3 Quyết định 2237/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Ban biên tập
4 Gần 16 ngàn tỷ đồng phát triển hạ tầng đô thị Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020 Ban biên tập
5 Quyết tâm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Ban biên tập
6 Quyết định 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thừa Thiên Huế đến năm 2020 Ban biên tập
7 Kết luận 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Ban biên tập