Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như gigìn con ngươi của mắt mình"… Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn.

Di chúc thiêng liên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh tư tưởng của Người, là Cương lĩnh dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thể hiện tầm nhìn, cách nhìn của một trí tuệ lớn, một tinh thần nhân văn, một tư duy cách mạng và khoa học, đổi mới và sáng tạo, trong đó đoàn kết là nội dung quan trọng.

Vấn đề đoàn kết trong Di chúc là kết tinh tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Theo Người: "đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".  Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy: thời kỳ nào mà nhân dân ta đoàn kết "trên dưới một lòng" thì hưng thịnh, ở thời kỳ nào mà: lòng dân ly tán, chia rẽ và loạn ly là lúc mà dân tộc ta suy vong, thì thù trong giặc ngoài, có nguy cơ mất nước. Hồ Chí Minh kêu gọi: “Dân ta xin nhớ chữ đồng, Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh! Tổng kết lịch sử nước ta Người nói: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây - Nhật, khôi phục lại độc lập, tự do”.

Hồ Chí Minh luôn xác định đoàn kết là chiến lược, là yêu cầu khách quan của cách mạng, là chân lý của thời đại. Một dân tộc dù nhỏ, đất không rộng người không đông, nhưng nếu biết đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính thì nhất định sẽ đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Người đã sử dụng khoảng 2.000 đoàn kết, đại đoàn kết, Bác nói"Đoàn krết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công".Người khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề sống còn, quyết định sự thanh công của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng ta trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong Di chúc Người đã nhắc đi nhắc lại 8 lần cụm từ “đoàn kết”. Đại đoàn kết dân tộc là những quan điểm vừa có giá trị về mặt lý luận cũng như thực tiễn và giữ một vị trí quan trọng đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam.

Đoàn kết là một phạm trù rộng, có nhiều cấp độ, liên quan tới nhiều vấn đề, được Hồ Chí Minh đặt lên đầu trong vấn đề “trước hết”. Người viết: “Trước hết nói về Đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Trong đoàn kết thì đoàn kết trong Đảng là điểm mẹ, tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế theo tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”. Mức độ thắng lợi của cách mạng tỷ lệ thuận với khả năng đoàn kết. Nhưng chỉ đoàn kết trong Đảng là hoàn toàn chưa đủ và không thể thành công được, còn phải đoàn kết nhân dân cả nước. Bởi vì so với nhân dân thì số lượng đảng viên chỉ là thiểu số, hàng trăm người dân mới có một người đảng viên. Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết. "Đảng ta dù vĩ đại đến mấy củng chỉ là một bộ phận của nhân dân, sự nghiệp cách mạng sẽ không thành công nếu không có sự hưởng ứng của nhân dân" và để đoàn kết  nhân dân thì phải có tổ chức để động viên, đoàn kết, tập hợp nhân dân, tổ chức đó là  Mặt trận Dân tộc Thống nhất, để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tạo thành lực lượng cách mạng to lớn.

 Bác Hồ nói: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, không có sức mạnh nào bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân:

 "Dân chúng đồng lòng làm việc gì cũng được,

  Dân chúng không ủng hộ việc gì làm củng không nên,

  Nước phải lấy dân làm gốc, gốc có vững cây mới bền"

 "Dễ trăm lần không dân củng chịu,

khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Dó đó, phải“Thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng, người đang công tác và người đã nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài.

Để đoàn kết, thì phải: Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp và chống âm mưu chia rẽ lương giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phải tôn trọng những ý  kiến khác nhau; xây dựng thái độ khoan dung, vị tha đối với những người lầm lỗi, với tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, đề cao truyền thống nhân nghĩa, tạo sự đồng thuận xã hội, như Bác Hồ nói: "Mỗi con người đều có cái thiện, cái ác trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt trong mỗi con người nãy nỡ như mùa xuân, phần xấu bị giảm dần" cùng nhau hướng tới tương lai.

Từ quan điểm đó, Bác Hồ và Đảng ta đã chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất (18/11/1930) để gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời của Mặt trận dân tộc thống nhất đã tạo ra sự then chốt của đoàn kết, cũng là là then chốt của cách mạng, đã khắc phục sự thiếu hụt trong tư duy đoàn kết truyền thống, tạo ra sức mạnh mới, góp phần làm nên những móc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc.

 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, là một vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang; là nơi Bác Hồ và gia đình Bác đã từng sinh sống, học tập, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, động viên, cổ vũ nhân dân Thừa Thiên Huế, nhất là trong thời kỳ kháng chiến đầy gian khổ. Mỗi khi nhân dân Thừa Thiên Huế dành được chiến công lừng lẫy, Bác đều có thư động viên, thăm hỏi rất kịp thời.

Với tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân  đã làm tốt công tác  tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo vào ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc hăng hái tham gia kháng chiến, trong dó có nhiều cá nhân, tầng lớp tiêu biểu: như cụ Ưng Uý Nguyên là Thượng Thư Bộ Lễ của triều đình Huế đã lên chiến khu tham gia kháng chiến, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo như ông Tôn Thất Tùng, ông Đặng Văn Ngữ, Giáo sư Hồ Đắc Di, cụ Nguyễn Đoá, bà Nguyễn Đình Chi, Hoà thượng Thíc Đôn Hậu…lập nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước  đầy cam go ác liệt trên mãnh đất quê hương “tấn công nỗi dậy, anh dũng kiên cường”của Thừa Thiên Huế, làm sáng tỏ tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chủ trương đúng đắn của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân được tập hợp trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất, thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, góp phần đấu tranh giành và giữ gìn độc lập, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm thức hiện sự nghiệp đổi mới thông qua phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vân động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ... tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, tình đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; đoàn kết mọi giới, mọi lứa tuối, người đang công tác và người nghỉ hưungày càng gắn bó, sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao; các cuộc vận động đã phát triển ngày càng sâu rộng, đã hội tụ các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, những giá trị đạo đức truyền thống của nhân dân ta, được nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ, thể hiện “ý Đảng, lòng dân” góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, làm nảy nở thêm lòng nhân ái, giữa con người với con người tạo mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Chính quyền và Mặt trận ngày càng gắn bó; tạo nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao uy tín và vị thế củatỉnh nhà, đã khẳng định tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong mọi giai đoạn của cách mạng.

Từ tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh và thực tiển sinh động qua 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, nhất là vấn đề đoàn kết để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã cho chúng ta bài học kinh nghiệm:

Một là,phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng là một chiến lược, là nhân tố quyết định của sự nghiệp cách mạng.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải không ngừng củng cố, đổi mới phương thức hoạt động, theo hướng: đa dạng hóa vàmởrộng các hình thức tập hợp, hướng mạnh các hoạt động vềcơsở, về khu dân cư, đến với từng hộ gia đình và mỗi người dân, phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ba là,để phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thì trước hết phải đoàn kết thống nhất trong Đảng , đoàn kết trong Đảng là hạt nhân đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Mặt trận; đồng thời phải mở rộng dân chủ, trước hết là dân chủ trong kinh tế, dân chủ từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo không khí cởi mở, tin tưởng, cùng nhau hướng tới tương lai, lấy lợi ích chung làm điểm tương đồng.

Bốn là,phải xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tự phê bình và lắng nghe ý kiến phê bình, góp ý xây dựng của nhân dân. Đó là điều kiện cực kỳ quan trọng để củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.        

Hơn 2/3 thế kỷ thực hiện tư  tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện Di chúc của Người đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giành nhiều thắng lợi trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng tư tưởng đoàn kết của Hồ Chủ tịch sẽ mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ  toàn Đảng, toàn toàn, toàn dân vững vàng, tiến bước mạnh mẽ hơn trong tiến trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương Thừa Thiên Huế.

Trần Phùng
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế

                                                                                                                                

                                                                                                    


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: