Hoạt động phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Những kết quả đạt được 

VÕ VĂN CHINH
Phó Chủ tịch Thường trực UBMT tỉnh
 

Trong thời gian qua, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban ngành ngày càng nhịp nhàng và hiệu quả. Trong các hoạt động của mình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với Mặt trận, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực chính đáng của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân.

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh bằng quy chế phối hợp công tác. Cho đến nay, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hàng năm đều định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp, bổ sung sửa đổi nội dung phù hợp với thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh;

Phối hợp triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,... với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại địa phương;

Phối hợp tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng các dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị định của Nhà nước, dự thảo các chương trình trọng điểm của HĐND và UBND tỉnh nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp cho nhân dân; đồng thời nâng cao vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đồng thời phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân;

UBMTTQVN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong công tác tuyên truyền bầu cử, làm cho mọi công dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; ý nghĩa của cuộc bầu cử; nội dung luật bầu cử, nâng cao ý thức làm chủ và tinh thần tự giác của công dân đã đi bầu cử đạt tỷ lệ cao, đã chọn lựa, bầu những người đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đủ đức tài làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. UBMTTQVN các cấp đã chủ trì tiến hành làm tốt các bước theo qui trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần và đủ số dư tại các đơn vị bầu cử. Tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến nhận xét đối với ứng cử viên tại cơ quan và nơi cư trú, tổ chức để những người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc với cử tri; đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại của cử tri quá trình tổ chức thực hiện cuộc bần cử đảm bảo thật sự dân chủ đúng luật. Góp phần quan trọng cho sự thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2004 – 2011);

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc lựa chọn giới thiệu những người ra ứng cử để HĐND bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân một cách chu đáo nên ngay kỳ họp đầu tiên của HĐND cấp tỉnh, đã bầu đủ số lượng Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật và chất lượng của Hội thẩm ngày càng được nâng cao. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên cấp tỉnh xét lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, tái bổ nhiệm 46 vị Thẩm phán và 142 Kiểm sát viên; thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động cuả Thẩm phán, Kiểm sát viên đúng theo quy trình hướng dẫn;

UBMTTQVN các cấp đã phối hợp với UBND cùng cấp để tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri được thực hiện nền nếp, thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 160 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XII với 10.487 cử tri tham dự, có 1.332 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Tổ chức 970 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh đã có 54.764 cử tri tham dự với 13.712 ý kiến cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Thông qua việc tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đã tổng hợp kịp thời những ý kiến của nhân dân đến Quốc hội, HĐND và định kỳ thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp của HĐND cùng cấp. Chất lượng thông báo của Mặt trận tại các kỳ họp HĐND các cấp ngày càng cụ thể, thiết thực, hiệu quả được HĐND tiếp thu và có những giải pháp cụ thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mặt trận các cấp rất quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, thông qua công tác tiếp công dân đã tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân rõ, vận động nhân dân thực hiện các quyết định đúng pháp luật của chính quyền các cấp, đồng thời tổng hợp, phản ánh nguyện vọng của công dân đến các cấp ủy Đảng, chính quyền để quan tâm giải quyế;.

Việc phối hợp trong tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo quy trình của Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở cơ sở, và Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008. Qua lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2006, 2008, 2010 đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ; đồng thời giúp cho cán bộ chính quyền cơ sở tự nhìn nhận đánh giá đúng hơn về bản thân mình để khắc phục, sửa chữa và xây dựng phong cách làm việc thật sự gần dân, sát dân phục vụ nhân dân tốt hơn.
Mối quan hệ công tác giữa Mặt trận với Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước đã được thống nhất trong Qui chế phối hợp đã ký kết và ngày càng thể hiện rõ hơn trong hoạt động thực tiễn nhiệm kỳ qua của HĐND và UBND các cấp. UBMTTQVN tỉnh tin tưởng rằng trong thời gian đến, Thường trực HĐND, UBND các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và tổ chức vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.


BỐN ANH EM RUỘT ĐỀU LÀ ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 1977

                                                                                               NGUYỄN CƯƠNG
Ủy viên UBMT tỉnh

Sau chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, đất nước ta thống nhất trọn vẹn, chấm dứt sự chia cắt giới tuyến 2 miền Bắc – Nam kể từ sau hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954). Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức trọng đại, một bước ngoặt lịch sử tạo điều kiện cho đất nước phát triển, cả nước đi lên CNXH.

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Nhiệm vụ tái thiết đất nước đặt ra thật to lớn và nặng nề. Trong đó “Đại đoàn kết dân tộc” là một trong những công việc trọng tâm phải được tiến hành triển khai sớm. Từ ngày 31.1 – 4.2.1977, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam để quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở 2 miền (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Liên minh các Lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam) lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là một Đại hội lịch sử, biểu dương thắng lợi to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, là mốc đánh dấu bước phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong giai đoạn cách mạng mới.

Hòa cùng niềm vui chung, tại đại hội này đã có một cuộc gặp gỡ, hội ngộ trùng phùng đẹp đẽ rất có ý nghĩa của bốn anh em ruột đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam của đất nước, là đại biểu đại diện của giới nhân sĩ trí thức yêu nước, tôn giáo. Đó là Tiến sĩ luật khoa Hồ Đắc Điềm, Giáo sư – bác sĩ Hồ Đắc Di, Tiến sĩ dược khoa Hồ Đắc Ân và Sư bà Thích nữ Diệu Không (tục danh Hồ Thị Hạnh). Đến nay cả 4 vị đều qua đời nhưng đã để lại những ấn tượng sâu sắc, kỷ niệm đẹp đẽ trong khối đại đoàn kết dân tộc, 4 vị đều là thành viên của UBMTTQ Việt Nam các cấp.

Ông Hồ Đắc Điềm (1899-1986), Tiến sĩ luật khoa Paris từ những năm 20 của thế kỷ trước, có văn phòng luật sư ở Pháp. Về nước, là giáo sư đầu tiên của Trường Đại học Luật khoa Hà Nội; Chánh án Tòa Thượng thẩm; Tổng đốc Hà Đông thời Pháp thuộc. Đến khi Cách mạng Tháng 8 nổ ra, nghe theo lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ Tịch, với tấm lòng yêu nước thiết tha, ông đã từ bỏ tất cả quyền lợi của một trí thức quan lại để tham gia kháng chiến từ những ngày đầu và từng kinh qua các chức vụ : Trưởng ban tu luật, Chánh án Tòa án Liên khu IV, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên Việt Liên khu IV (giai đoạn 1947-1954). Sau hòa bình lập lại, trở về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) ông đã được giao giữ nhiều trọng trách : Chánh án Tòa án Hà Nội, Phó Chủ Tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Xóa mù chữ, bổ túc văn hóa Thành phố, Trưởng tiểu ban bổ túc văn hóa của HĐND TP, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố. Ông làm việc đầy nhiệt huyết, hăng say. Trong nhiều trọng trách được giao phó, thì một dấu ấn không thể quên với những người cùng thế hệ đương thời và cả giới trẻ sau này là ông đã tâm huyết dấn thân vào một công việc bình lặng với nguyện ước theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Đi thắp sáng trí tuệ, đi san sẻ chữ cho người nghèo”, “Chú là người giàu chữ, hãy san sẻ cho người còn nghèo chữ”. Ông đã thực hiện được “Một tấm lòng vì dân trí” (1). Ông là đại biểu của Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Hà Nội vào dự Đại hội.

Ông Hồ Đắc Di (1900-1984), Giáo sư – Bác sĩ, tốt nghiệp nội trú Y khoa Paris cũng từ những năm 20 của thế kỷ trước và làm việc một thời gian ở Pháp. Trở về nước, ông là phẫu thuật viên của Bệnh viện Huế (Bệnh viện TW Huế hiện nay). Tại đây, qua đội ngũ thầy thuốc Pháp, ông Hồ Đắc Di đã thấy rõ hơn bộ mặt thực dân của chúng : “...Bao nhiêu hoài bão của tôi đã bị thực tế phũ phàng vùi dập ... Tôi cảm thấy uất ức và tủi nhục ...” (2). Từ thực tế này đã nhân lên lòng yêu nước trong ông. Sau đó, ông đã sớm tham gia kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu Cách mạng Tháng 8 như người anh của ông. Ông được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Trường Đại học Y, Tổng Thanh tra Y tế, vừa làm Tổng giám đốc Đại học vụ và Giám đốc Bệnh viện Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Quân y 108). Ngày 19/12/1946 kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông cùng với đồng đội được lệnh di chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Ngày 6/10/1947 khai giảng khóa đầu tiên của Trường Đại học Y kháng chiến và Giáo sư – Bác sĩ Hồ Đắc Di là Hiệu trưởng đầu tiên của trường cho mãi đến sau này là Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Lúc đó còn có Giáo sư Tôn Thất Tùng và về sau có Giáo sư Đặng Văn Ngữ ở Nhật về cùng tham gia giảng dạy. Giáo sư – Bác sĩ Hồ Đắc Di đã có nhiều cống hiến cho nền y học của nước ta, là người thầy đáng kính của nhiều thế hệ bác sĩ, ông đã có 37 công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được công bố rộng rãi trong, ngoài nước. “Ngành Y tế Việt Nam vô cùng tự hào có Giáo sư – Bác sĩ Hồ Đắc Di, một nhà bác học, một nhà tư tưởng Y học, một triết nhân ...” (3). Vì những công lao đóng góp cho Cách mạng, ông đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất và giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật. Giáo sư - Bác sĩ Hồ Đắc Di là đại biểu của Ủy ban Mặt trận TQVN từ Hà Nội tham dự Đại hội.

Ông Hồ Đắc Ân (1905-1984) là Tiến sĩ Dược khoa Paris, tuy không kịp rút ra bưng biền tham gia kháng chiến, ông ở lại Sài Gòn. Với tấm lòng yêu nước thiết tha, ông tham gia hoạt động trong Hội Trí thức yêu nước Sài Gòn, từ chối tham gia những chức vụ trong chính quyền cũ. Công việc hàng ngày của ông là bào chế thuốc, trong đó có một phần dành để tiếp tế phục vụ cho kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông là đại biểu của giới trí thức nhân sĩ yêu nước của Ủy ban Mặt trận TQVN TP Hồ Chí Minh tham dự Đại hội.

Người thứ tư là Sư bà Thích nữ Diệu Không (Hồ Thị Hạnh) (1906-1987). Trong giới tu hành, phật tử ở miền Nam từ trước đến nay không mấy ai không biết đến thiện danh và công lao đóng góp cho đạo, cho đời của một nữ tu danh tiếng đất Cố đô. Vào những năm 1920-1935, lúc chưa xuất gia tu hành là giai đoạn bà tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xác lập chí hướng “hành đạo cứu đời”. Bà sớm có ý thức góp phần duy trì, nêu cao thuần phong mỹ tục, đấu tranh cho nữ quyền nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ. Bà tham gia Hội Từ Thiện do nữ sử Đạm Phương (thân mẫu của nhà văn Hải Triều Nguyễn Khoa Văn) làm Hội chủ. Năm 1926, với sự đồng ý và giúp đỡ của bà Đạm Phương và bà Trần Như Mân (phu nhân ông Đào Duy Anh), bà Hồ Thị Hạnh đứng ra thành lập Hội Nữ công, rồi Hội Cứu tế lấy tên là Lạc Thiện làm việc nhân đạo, giúp đỡ các nạn nhân trong cuộc nổi dậy Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 bị Pháp đàn áp dã man. Bà và những thành viên của Hội đã ra tận Nghệ An cứu trợ (4).

Năm 1932, bà Hồ Thị Hạnh xuất gia tu hành với pháp danh Thích nữ Diệu Không. Trong thời gian này, Sư bà đã vận động quyên góp và bỏ tiền túi để xây cất các ni viện, ni tự, cô nhi viện, ký nhi viện ở một số tỉnh miền Trung và miền Nam. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, đồng bào và phật tử miền Nam nhiều nơi đứng lên đấu tranh (bất bạo động) chống lại chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.  Sau năm 1975, với cương vị đứng đầu giới nữ tu miền Nam, Sư bà đã góp phần tích cực vào quá trình thống nhất tổ chức Phật giáo toàn quốc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư bà được tín nhiệm bầu làm ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là ủy viên thường trực Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế. Là một người tu hành và hoạt động từ thiện xã hội, Sư bà Diệu Không còn để lại khoảng trên mấy trăm bài thơ. Năm 2007 Nhà xuất bản Thuận Hóa – Huế đã cho ra đời quyển “Diệu Không thi tập”.

Ni tự Hồng Ân - Huế do Sư bà sáng lập từ năm 1949 là nơi Sư bà nương nhờ cửa Phật cho đến khi rời trần thế lên cõi niết bàn, hưởng thọ 93 tuổi. Sư bà Diệu Không là đại biểu Phật giáo Huế vào tham dự Đại hội.

Cả 4 anh em ruột xuất thân trong một gia đình trí thức quan lại quyền quí vào hàng danh gia vọng tộc thời bấy giờ, nguyên quán ở An Truyền (làng Chuồn), Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Các vị ấy đã có tấm lòng yêu nước đi theo cách mạng đến cùng. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở ra cơ hội cho các gia đình đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách. Cuộc gặp mặt của 4 anh em một nhà thật cảm động, thật đẹp đẽ đã để lại ấn tượng sâu lắng không thể phai mờ tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1977 và cũng là dấu ấn hết sức có ý nghĩa, là sự kiện quan trọng của đại gia đình Hồ Đắc trong ngày Đại đoàn kết dân tộc.

Hiện nay ở thành phố Huế có hai con đường được đặt tên Hồ Đắc Di và Thích Nữ Diệu Không.

Ghi chú:

            (1)- Một tấm lòng với dân trí. Nhà xuất bản VHTT.2009.

            (2)-(3)- Hồ Đắc Di cuộc đời và sự nghiệp. Nhà xuất bản Y học.1999.

            (4)- Đường Thiền sen nở. Nhà xuất bản Lao động. T.T.V.H Đông Tây.2009.


ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HUẾ THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

                                                                                    NGUYỄN HỮU LẠC
Chủ tịch UBMT thành phố Huế

Năm 2011, công tác Mặt trận được triển khai thực hiện trong bối cảnh đất nước tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và tổ chức nhiều ngày kỷ niệm lớn…Trong điều kiện có nhiều thuận lợi đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung đẩy mạnh và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Vào cuối quý I, Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể thành viên thành phố và các phường đã cử cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ KTXH tại địa phương…Dịp này, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố Huế đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả đại hội XI của Đảng, thông báo tình hình biển Đông cho đội ngũ nhân sĩ, trí thức, tôn giáo của thành phố; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, BCH Quân sự và một số ngành hữu quan của thành phố tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho hơn 100 chức việc các tôn giáo.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Huế đã chủ động tham mưu cho Thành ủy và hướng dẫn BTT UBMT 27 phường tiến hành đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Công văn 280 của BTV Thành ủy về thí điểm triển khai mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận. Đến nay đã có gần 50% tổ dân phố có Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận. Qua nhìn nhận bước đầu, mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực, việc chỉ đạo công tác mặt trận ở khu dân cư trực tiếp hơn, kịp thời hơn, giảm được họp hành và khắc phục một phần hạn chế khi chưa có chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. Tuy nhiên, ở những cơ sở có Bí thư chi bộ cao tuổi hoặc ở các KDC có chi bộ ghép, việc áp dụng mô hình này có phần bất cập.

Trong lĩnh vực tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Huế đã tập trung phối hợp với HĐND TP triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Phối hợp tổng kết đánh giá công tác Hội thẩm và tham gia giới thiệu bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ mới. Qua gần 3 tháng triển khai công tác bầu cử, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Huế đã thực hiện tốt 6 nội dung Mặt trận tham gia công tác bầu cử, 5 bước của Quy trình hiệp thương, qua đó đã tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến cử tri tại 10 tổ thuộc 6 phường cho 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (trong đó có 1 người tự ứng cử). Đã tổ chức cho 64 UCV đại biểu HĐND tỉnh về tiếp xúc lấy ý kiến nhân dân ở 54 tổ dân phố thuộc 20 phường; đưa 59 ƯCV đại biểu HĐND thành phố về lấy ý kiến cử tri ở 53 tổ thuộc 23 phường. Số lượng ƯCV đại biểu Quốc hội đưa về địa bàn thành phố lấy ý kiến nhân dân chiếm đa số trong danh sách ƯCV toàn tỉnh, có nhiều ƯCV đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại các huyện gởi về lấy ý kiến cử tri ở thành phố nên việc tổ chức các hội nghị ở đây đòi hỏi thêm nhiều thời gian và sự tập trung công sức của đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận thành phố. Sau bước lấy ý kiến giới thiệu ƯCV tại nơi cư trú và nơi công tác, thành phố đã tổ chức các hội nghị TXCT cho các ƯCV. Đã tổ chức 8 điểm TXCT ở 3 phường, 5 cơ quan cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội với hơn 1.992 lượt cử tri tham dự. Có 27 điểm TXCT dành cho các UCV đại biểu HĐND tỉnh thuộc 4 đơn vị bầu cử 4,5,6,7, đã có 2.029 lượt cử tri đến dự. Với 56 ƯCV đại biểu HĐND thành phố, Ban Thường trực đã tổ chức 27 buổi TXCT tại các phường, đã có 2.175 lượt cử tri tham dự.

Để thể hiện chức năng giám sát theo luật định, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã tổ chức 2 đoàn giám sát, kiểm tra 10 nội dung công tác trước và trong bầu cử. Nhờ những nỗ lực cố gắng chung, MTTQ thành phố đã góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, an toàn tuyệt đối và đúng luật. Kết quả, cử tri thành phố đã bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố, bầu đủ 13 đại biểu HĐND tỉnh/4 đơn vị bầu cử, bầu 40 đại biểu HĐND thành phố. Tại kỳ họp thứ nhất HĐNDTP khoá XI, Ban Thường trực đã giới thiệu danh sách dự kiến 30 vị hội thẩm và được các đại biểu HĐ nhất trí bầu làm Hội thẩm Nhân dân của nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thực hiện quy chế phối hợp công tác, Ban Thường trực đã phối hợp tổ chức gặp gỡ TXCT cho các đại biểu Quốc Hội (tại 4 điểm dân cư ở 8 phường), HĐND tỉnh và thành phố trước và sau các kỳ họp vào giữa năm, chuẩn bị cho các kỳ họp cuối năm; đồng thời phối hợp với UBND tỉnh, thành phố tổ chức tiếp công dân theo định kỳ. Ban Thường trực cũng đã chủ động triển khai và hướng dẫn các phường triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện các quy chế phối hợp công tác giữa Mặt trận với Thường trực HĐND, UBND thành phố và các phường. Đến nay hầu hết các phường đã thực hiện và tiến hành xong việc ký kết cho nhiệm kỳ mới. Riêng cấp thành phố tổ chức vào cuối tháng 10/2011.

Ngoài ra, thời gian qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố cũng đã tích cực chủ động phối hợp với UBND thành phố và các ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh vận động nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, triển khai tháng cao điểm chấn chỉnh và chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị gắn với phong trào xây dựng tuyến phố văn minh do Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố làm nòng cốt; phối hợp kiểm tra, công nhận các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá lần 1,2,3, chuẩn bị công bố và trao bằng công nhận trong Ngày hội đại đoàn kết 18/11 sắp tới.

Trong ngày 13/10 vừa qua, Ban Thường trực và Ban Vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm CVĐ và triển khai “Tháng cao điểm vì người nghèo” (17/10 – 18/11/2011). Theo đó, riêng phần phối hợp cùng UBND thành phố thực hiện chương trình xoá nhà tạm cho hộ nghèo, năm nay Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố đã trích 406 triệu đồng trực tiếp cùng UBMT các phường xây dựng 29 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, chuyển 90 triệu đồng của UBMT tỉnh xây dựng 30 nhà cho các hộ nghèo của thành phố theo chương trình 167/CP.

Nhìn chung, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm 2011 có nhiều thuận lợi, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Huế đã tập trung nỗ lực, tích cực chủ động tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt một số kết quả đáng mừng, qua hoạt động đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KTXH, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam thành phố được nâng lên, được cán bộ, đảng viên và các thành phần, tầng lớp nhân dân nhìn nhận, đánh giá cao./.


MẶT TRẬN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG ĐIỀN

TRẦN KHÁNH TOÀN
Chủ  tịch  UBMT huyện Quảng Điền

                   

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về xây dựng nông thôn mới, nhất là hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Quảng Điền đã được triển khai một cách tích cực, tạo nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2015 do Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã đề ra.

5_copy_copy_copy_copy_copy
Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Điền

Để cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XII, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ V đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới Quảng Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Nghị quyết đã đề ra các quan điểm tư tưởng chỉ đạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt Nghị quyết đã xác định: “Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng vừa khó khăn, vừa lâu dài và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành; Mặt trận chủ trì phối hợp cùng với các tổ chức chính trị-xã hội vận động, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong địa phương và các tầng lớp nhân dân. Trước hết là khơi dậy tinh thần yêu quê hương, tính tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của cộng đồng dân cư và của nhân dân – chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới”.

Quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, với vai trò, trách nhiệm và vị trí chính trị của mình, trong thời gian qua, Mặt trận các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng với toàn huyện triển khai xây dựng nông thôn mới ở Quảng Điền như cử đại diện tham gia vào Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban vận động xây dựng nông thôn mới từ huyện đến thôn. Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức được nội dung, ý nghĩa, cách làm về xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò chủ thể của nông dân; vận động nhân dân tích cực tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của các xã; tham gia ý kiến vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn. Đồng thời vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của huyện, tạo nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua vai trò vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhiều địa phương trong huyện đã có những khởi động bước đầu tích cực như Quảng Thành vận động nhân dân giải toả để chỉnh trang hai bờ sông Thanh Hà; di dời hàng rào, cây cối để mở rộng đường thôn, xóm. Quảng Phú đã vận động nhân dân thôn Phú Lễ tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để mở rộng tuyến đường xã ven sông Bồ; vận động nhân dân ở nhiều thôn, cụm dân cư tổ chức làm vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, môi trường. Quảng Vinh đã vận động nhân dân thôn Lai Trung, Cao Xá tự nguyện đóng góp 50% kinh phí để xây dựng tuyến đường liên thôn có chiều dài gần 3km với tổng kinh phí đóng góp gần 500 triệu đồng…

Tuy vậy, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Điền trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế đó là công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu sâu rộng và thường xuyên. Vì vậy vẫn còn một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ chủ trương, nội dung, yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò chủ thể của mình, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Mặt trận và các tổ chức thành viên một số nơi còn thiếu chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch vận động nhân dân.

Để góp phần tích cực, có hiệu quả vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong thời gian tới Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nhất là làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn vai trò chủ thể của mình, nhằm phát huy tốt nội lực của cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới; về các cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, từ đó tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cùng với việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào lớn đang triển khai cần lồng ghép nội dung với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra đôn đốc, xây dựng và nhân rộng nhân tố điển hình, sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời; Vận động nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể của mình bằng những việc làm cụ thể, đồng thời phát huy tính sáng tạo của cộng đồng dân cư và từng người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên từng địa bàn dân cư. Thông qua vai trò của ban công tác Mặt trận thôn, giám sát việc thực hiện vai trò chủ thể của nông dân, tránh tình trạng mất dân chủ, áp đặt, hình thức tạo ra sự thiếu thống nhất trong nội bộ cộng đồng dân cư; Huy động tốt nội lực trong cộng đồng dân cư để nhân dân tự nguyện đóng góp công, tiền của trong việc xây dựng, nâng cấp nhà ở, cải tạo sân, vườn, ao, chuồng, cổng ngõ, tường rào…khang trang đẹp đẽ. Đầu tư vào sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đoàn kết giúp nhau trong phát triển sản xuất để tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Đóng góp để xây dựng các công trình của làng xã và cử đại diện tham gia Ban quản lý, Ban giám sát cộng đồng; Quan tâm củng cố kiện toàn Ban công tác Mặt trận thôn (đồng thời là Ban vận động xây dựng nông thôn mới) đủ số lượng và nâng cao chất lượng, có uy tín, năng lực trong công tác vận động quần chúng trong xây dựng nông thôn mới.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và vai trò tập hợp vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân trong huyện, tin tưởng rằng công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Quảng Điền sẽ đạt được kết quả và mục tiêu đề ra./.


TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN
TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ SỬU

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, các dân tộc thiểu số nước ta cư trú trên những vùng lãnh thổ rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng dân chủ dân tộc, trong đó nổi lên vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

6_copy_copy_copy_copy

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta đưa ra các chính sách đúng đắn đối với lớp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số qua ba giai đoạn cách mạng (1930-1945, 1945-1975, 1975 đến nay). Văn bản thể hiện sự quan tâm đối với lớp người có uy tín của Đảng bao gồm: Chỉ thị số 156-TƯ ngày 25/8/1959; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Văn kiện Hội nghị lần thứ VII của Ban chấp hành Trung ương khoá IX đã nêu “Động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các địa bàn dân cư vùng dân tộc và miền núi”. Và, đã được Nhà nước cụ thể hóa bằng các văn bản: Chỉ thị số 06/2008/ CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ Tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện những chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 06/07/2009 về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ Kế hoạch trên, các ban ngành, đơn vị hữu quan đã triển khai khảo sát tình hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn những người có uy tín là những người có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời cũng là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương, những bậc am hiểu phong tục tập quán vùng miền, có ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, trong đó có một số vị nguyên là lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã, một số vị có hoàn cảnh khó khăn hoặc sống neo đơn. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, gia cảnh như thế nào thì họ đều có chung chí hướng, tâm nguyện là muốn đóng góp công sức để xây dựng cơ sở, thôn, làng, tổ dân cư miền núi, dân tộc ngày càng văn minh, giàu đẹp, an toàn, ổn định và bền vững trong thời đại mới.

Xuất phát từ định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tình hình cơ sở như trên, chúng ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Cụ thể:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, về tình hình nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng an ninh của địa phương; Tranh thủ ý kiến của người có uy tín trong bàn bạc giải quyết các vấn đề lớn, quan trọng của địa phương, cơ sở; Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển KT-XH và quốc phòng, an ninh.

Thứ hai, kịp thời ghi nhận, công nhận và khen thưởng đối với người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự. Người có uy tín tham gia đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mà bị thương hoặc hy sinh, được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận là thương binh hoặc liệt sỹ và được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ ba, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau hoặc hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, địch họa.

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Đảng và Nhà nước đặt ở vị trí ưu tiên trong hoạch định các chính sách phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh đất nước. Để đón nhận và hưởng ứng một cách đồng bộ và toàn diện, không thể không phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ngày nay./.


TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO
TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

DƯƠNG ĐÌNH LUÂN
UVTT , Trưởng Ban Tôn giáo - Dân tộc
Trí thức – Việt kiều UBMT tỉnh

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ luôn coi trọng củng cố và phát huy, trong đó đoàn kết các tôn giáo là nội dung quan trọng trong đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, là nơi hội tụ và có truyền thống lâu đời của các tôn giáo lớn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 tổ chức tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài. Trong đó: Tín đồ Phật giáo chiếm gần 60 % dân số, có 925 chức sắc, nhà tu hành; 565 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, 1 Học viện, 1 trường Trung cấp Phật học, là chiếc nôi của phong trào “Chấn hưng Phật giáo”; Công giáo: khoảng 4% dân số, có Tòa Tổng Giám mục Huế, là trung tâm Công giáo của các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, có 120 linh mục, 678 tu sỹ 113 nhà thờ, nhà nguyện, 1 Đại chủng viện; Đạo Tin lành: có 375 tín đồ, 2 chức sắc, 2 nhà thờ; Đạo Cao đài: có hơn 200 tín đồ, 1 Ban cai quản, 1 Thánh thất.

Là một tỉnh phần lớn nhân dân có đời sống tín ngưỡng tôn giáo, nên các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh luôn xác định: đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Trong những năm qua, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Mặt trận trong các chức sắc, tín đồ các tôn giáo, quan tâm tạo điều kiện cho hàng trăm chức sắc, tu sỹ đi nước ngoài để dự hội thảo, học tập, tham quan, chữa bệnh; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tôn giáo sửa chữa, xây dựng mới hàng trăm tổ đình, chùa, thiền viện, nhà thờ, nhà nguyện, tu viện, thánh thất; những lễ hội lớn của các tôn giáo như Phật đản, Vu lan, lễ hội Quán Thế Âm; Giáng sinh, Phục sinh, lễ hội hành hương La Vang… đã được Chính quyền, Mặt trận hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện tổ chức với quy mô lớn, đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước, thu hút hàng vạn tín đồ tham dự. Qua đó giúp các chức sắc, tín đồ tôn giáo hiểu thêm tình hình, tin tưởng vào chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chia rẽ các tôn giáo, dân tộc.

Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, thời gian qua, các tôn giáo ở Thừa Thiên Huế đã động viên, hướng dẫn tín đồ luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là các cuộc vận động lớn: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" , "Ngày vì người nghèo", "đền ơn đáp nghĩa",...đã phối hợp với chính quyền địa phương tham gia tích cực các công trình điện, đường, trường, trạm và nhiều công trình phục vụ dân sinh…, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo và đồng bào các tôn giáo đã tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện hàng năm lên tới hàng chục tỷ đồng; Nhiều Ban hộ tự, họ đạo, xứ đạo, dòng tu tích cực tham gia các phong trào xây dựng “xóm làng bình yên, gia đình mẫu mực" đã nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của những thế lực thù địch. Giáo xứ Phú Cam, Phanxico, Phước Tượng, Thanh Tân, Dương Sơn, Sơn Công, An Vân, Kim Đôi... và nhiều khu dân cư được công nhận "Khu dân cư văn hóa", nhiều hộ gia đình được công nhận "gia đình đạt chuẩn văn hóa" đã phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân, bồi đắp lòng nhân ái, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua nhiều chức sắc tiêu biểu đã được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND, UBMTTQVN tỉnh đó là: Hoà thượng Thích Đức Phương, Hòa thượng Thích Chơn Thiện; Hòa thượng Thích Chơn Tế; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Linh mục Trần Văn Quý, nữ tu Nguyễn Thị Điền ...và 856 vị chức sắc, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo đã và đang tham gia HĐND, UBMTTQVN, đoàn thể các cấp đã phát huy năng lực, uy tín của mình động viên đồng bào có đạo hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống " Tốt đời đẹp đạo".

Để phát huy vai trò các tôn giáo cùng nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, trong thời gian đến dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, nhằm làm cho đồng bào các tôn giáo hiểu sâu sắc hơn về quyền tự do tín ngưỡng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tôn giáo tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống đúng pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào, tạo sự đoàn kết giữa người có đạo và người không có đạo; đồng thời vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt phương châm, đường hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Kết luận số 48 KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xứng tầm cả nước, khu vực và quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.


MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

VỚI VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ


NGUYỄN TIẾN NAM

Phó Trưởng ban Ban Dân chủ - Pháp luật UBMT tỉnh

 

Sau hơn 10 năm Mặt trận tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở, Mặt trận các cấp ở địa phương trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn những chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ tiến hành củng cố, kiện toàn 1455 Ban công tác Mặt trận khu dân cư, 152/152 Ban TTND và 106 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong tình hình mới.

8_copy_copy_copy_copy
Hội nghị góp ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND xã Phong Bình

Xác định công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống Mặt trận vì thế trong chương trình thống nhất hành động hàng năm, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cuộc thi cán bộ Ban công tác mặt trận giỏi, .…vận động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng các hương ước, qui ước. Mặt trận các cấp đã gắn việc tuyên truyền các nội dung của thực hiện dân chủ cơ sở với việc tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, Quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,..... Triển khai và thực hiện đúng qui trình, chất lượng và hiệu quả về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã và trưởng thôn theo Nghị định 79/CP và Nghị quyết liên tịch 09NQLT/CP-UBTWMTTQVN về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34/PL.UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã góp phần làm cho nhân dân biết, hiểu được những nội dung cơ bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua các buổi họp, sinh hoạt thôn, của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc,... những nội dung công khai để nhân dân biết, nhân dân đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng và thiết thực ở khu dân cư như: xây dựng hương ước, quy ước làng văn hoá, xây dựng tổ hoà giải, tổ an ninh, vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo và tham gia ý kiến để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định các chủ trương, chính sách của Chính quyền địa phương, các Nghị quyết HÐND, quyết định UBND các cấp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân,... được thực hiện ngày càng tốt hơn, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với nhân dân được nâng lên.,... qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân nhân về vai trò làm chủ của mình trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phải khẳng định rằng, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, tạo sự đồng thuận đoàn kết toàn dân, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân. Hệ thống Mặt trận và các đoàn thể thành viên, các tổ chức xã hội ở cơ sở ngày càng thể hiện và phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng; chủ động trong việc đoàn kết tập hợp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát nhân dân góp phần từng bước đấu tranh, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, xa rời nhân dân của cán bộ lãnh đạo cấp xã, tạo được sự chuyển biến tích cực ở cơ sở. Qua đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng đổi mới các hoạt động của mình về cả nội dung và phương thức, đưa công tác Mặt trận gắn với cuộc sống nhân dân, sát cơ sở, sát thực tiễn.    

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở; trong những năm tiếp theo, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, Chủ động tham mưu cho các Cấp uỷ Đảng để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra đối với cấp uỷ Đảng ở xã, phường, thị trấn. Giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị 30/CT.TW của Bộ chính trị, Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Kết luận số 65- KL/TW, ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) nhằm không ngừng nâng cao nhận thức; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, đặc biệt là cán bộ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Hai là, Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là Chính quyền phải đề cao trách nhiệm trước nhân dân và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân nắm vững và thực hiện theo đúng luật pháp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, làm sao để cho dân chủ ở cơ sở trở thành sức mạnh làm chủ của mỗi người dân trong cộng đồng dân cư, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương mình

Ba là, Gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ", cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và việc xây dựng quy ước, hương ước ở khu dân cư nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bốn là, Gắn việc phát huy dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đổi mới và thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Năm là, Tiếp tục củng cố, kiện toàn MTTQ cấp xã đủ mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận để giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình để góp phần tích cực trong quá trình giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Mặt trận Tổ quốc các cấp
với phong trào thi đua yêu nước

Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên viên Văn phòng UBMT tỉnh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua'', những năm qua Uỷ ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp chủ trì phối hợp các cuộc vận động, các phong trào thi đua mang tính toàn diện với quy mô toàn quốc, hợp "ý Đảng, lòng dân", đã huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động để đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết 11/NQ.CP của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận hàng năm mà điểm nổi bật là các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, góp phần tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà. Qua hơn 15 năm thực hiện, cuộc vận động đã phát triển từ thấp đến cao, mang tính chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thật sự là cuộc vận động toàn dân, toàn diện, tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng mở rộng và đã dấy lên phong trào thi đua rộng khắp, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân, của cộng đồng dân cư; đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn, dân chủ ở cơ sở được mở rộng phát huy; bộ mặt nông thôn mới khởi sắc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. Hàng năm, trung bình toàn tỉnh đã có 1.354/1.408 khu dân cư (đạt 96,2%) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội trở thành cuộc biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, qua đó các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về lịch sử vẻ vang của Mặt trận DTTN Việt Nam trong hơn 81 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ta. Năm 2010 đã công nhận mới 1.186/1.408 khu dân cư tiên tiến đạt 84,23%, đến cuối 2010 toàn tỉnh có 1.271/1.408 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hoá (đạt 90,3%). Có 201.500 gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hoá (tỷ lệ 93%).

Qua hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo'' ở Thừa Thiên Huế đã đem lại hiệu quả thiết thực, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ trên 222.695 triệu đồng. Qua đó toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 12.997 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà mơ ước, mái ấm biên giới, hải đảo, mái ấm công đoàn; xây dựng hàng trăm phòng học cho các vùng nghèo; hỗ trợ cho 330.762 lượt người nghèo khám chữa bệnh miễn phí với tổng số tiền trên 19.751 triệu đồng; hỗ trợ cho 49.786 lượt học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền 16.417 triệu đồng; giúp đỡ 50.000 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Riêng 9 tháng đầu năm 2011, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã nhận được sự ủng hộ đạt 50.299 triệu đồng, trong đó: Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động được 17.197 triệu đồng. Các tổ chức thành viên đã vận động được 33.102 triệu đồng. Đã hỗ trợ xây dựng mới 1.790 ngôi nhà, tổng giá trị 11.880 triệu đồng; tổ chức tập huấn, dạy nghề cho 261 lớp với 30.883 lượt người tham dự; giúp nhau giống cây, con, trao học bổng và tặng quà cho 18.711 học sinh, trị giá 2.063 triệu đồng; tổ chức chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ cho 33.790 lượt bệnh nhân trị giá 5.463 triệu đồng; đồng thời tiến hành giải ngân hàng chục tỷ đồng cho các hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi. Đặc biệt đã hỗ trợ xây dựng 08 trường Mẫu giáo, 01 nhà sinh hoạt cộng đồng và các trang thiết bị, tổng giá trị trên 7.600 triệu đồng, góp phần quan trọng trong việc giải quyết trường lớp cho các cháu học hành và phòng tránh thiên tai bão, lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” đã mang lại những kết quả khả quan. Vào dịp trước và sau Tết Tân Mão 2011, kết hợp với chương trình bình ổn giá, đã vận động các doanh nghiệp tổ chức đưa hàng về nông thôn phục vụ nhân dân với tổng doanh số khoảng 1,5 tỷ đồng, góp phần kích cầu tiêu dùng vui Tết đón Xuân. Ngoài ra, các doanh nghiệp thương mại đã tổ chức xe lưu động hàng ngày đi bán hàng Việt tại địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa với doanh số khoảng 50 tỷ đồng. Cuộc vận động đã thật sự góp phần tạo chuyển biến trong ý thức người tiêu dùng, tạo điều kiện cho nhà sản xuất trong nước, trong tỉnh có cơ hội giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình, điều chỉnh quan hệ thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm; tạo môi trường, cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với hàng hoá của Việt Nam, giá rẻ chất lượng tốt.

Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động đã được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức thành viên. Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân ở các khu dân cư, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận. Từ đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Mặt khác, các cuộc vận động đã thực sự góp phần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, mỗi tổ chức thành viên Mặt trận đều có các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính đặc thù, nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Các phong trào thi đua đều được sơ kết, tổng kết đánh giá hàng năm và biểu dương cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Nhiều tổ chức đã có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, Chính quyền và các tổ chức thành viên khác để triển khai các phong trào thi đua đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh góp phần đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc TW./.


Mặt trận huyện Phong Điền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Hoàng Hải
Chủ tịch UBMT huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền có 15 xã, 1 thị trấn với 147 thôn, bản, trong những năm qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, đến nay đã có 147/147 thôn, bản đăng ký xây dựng thôn, bản văn hoá, đã công nhận 131 thôn đạt chuẩn văn hoá (đạt 79,5%), 19.784/22.634 gia đình đạt chuẩn văn hoá (đạt 87,4%). Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các cuộc vận động như: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa… Hàng năm, thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư, Ban công tác Mặt trân thôn, bản ôn lại truyền thống vẽ vang của MTDTTN Việt Nam và đánh giá các phong trào thi đua yêu nước, Trưởng thôn báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội trong thôn, công an thôn báo cáo kết quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, thông báo tình hình vi phạm pháp luật trong thôn, trên cơ sở đó tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước để các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân, các gia đình tham gia ý kiến và cùng nhau ký cam kết thực hiện xây dựng thôn văn hoá, đồng thời biểu dương khen thưởng tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích trong các phong trào , gia đình văn hoá tiêu biểu, gia đình hiếu học con em học giỏi… Việc tổ chức Ngày hội đã tạo ra nét đẹp văn hoá ở khu dân cư, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn, dân chủ được phát huy, mọi sự đóng góp của người dân được công khai, quy ước của thôn, bản được điều chỉnh bổ sung, vai trò vị trí của Mặt trận cơ sở được phát huy nhất là Ban công tác Mặt trận thôn, bản, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh ở cơ sở.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Phong Điền đã thật sự thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống văn hoá tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng như bê tông hoá giao thông nông thôn 1500km (đạt 80%), kiên cố hoá 662km (đạt 100%), 86/147 khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng (đạt 58%). Nhiều mô hình phát triển kinh tế trong thôn được phát triển như câu lạc bộ trồng tiêu, thanh trà, nuôi trồng thuỷ sản, tổ tín chấp vay vốn, các hình thức học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nhau vốn, vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề gốm làng Phước Tích, nghề Điêu khắc làng Mỹ xuyên xã Phong Hoà, nghề đan lưới làng Vân Trình, nghề đệm bàng làng Phò Trạch xã Phong Bình, nghề chằm nón làng Sơn Quả, Thanh Tân, xã Phong Sơn. Đồng thời một số ngành nghề truyền thống của địa phương được khôi phục và phát huy như nghề mây tre đan, nghề làm tương măng ở xã Phong Mỹ, rượu cườm xã Phong Chương, nước mắm xã Phong Hải… Phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, du lịch như du lịch biển làng Mỹ Hoà, xã Điền Lộc, du lịch cộng đồng bảo vệ môi trường sinh thái Bản Hạ Long xã Phong Mỹ, làng cổ Phước Tích và các di tích lịch sử khác…Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân bản sắc văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy như: hát sắc bùa, múa thiên hạ thái bình của làng Phò Trạch xã Phong Bình và các trò chơi dân tộc như hội đu, đua thuyền, các môn thể thao, thể dục khác…đồng thời bảo vệ tôn tạo các di tích lịch sử như lăng mộ Nguyễn Tri Phưong, Nguyễn Lộ Trạch, Trần Văn Kỷ nhằm gìn giữ các di tích lịch sử của địa phương.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, tình làng, nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn, cuộc vận động Ngày vì người nghèo có chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Trong hơn 10 năm, quỹ vì người nghèo của huyện đã thu được 14,079 tỷ đồng, đã hổ trợ xây dựng sữa chữa 1.046 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tái định cư dân thuỷ diện và hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, khám chữa bệnh, cho các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó…bên cạnh đó cuộc vận động đã góp phần từng bước xã hội hoá các hoạt động về y tế ,giáo dục,dân số, gia đình và trẻ em trong mỗi khu dân cư.

Công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân nói chung, khám và chữa bệnh cho người nghèo có nhiều tiến bộ; mạng lưới y tế ở cơ sở được nâng cấp, đến nay 100% trạm y tế đã có bác sĩ, nhân viên y tế cộng đồng. Cộng tác viên dân số được hình thành đều khắp ở các thôn, bản, làng, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng vắc xin, phụ nữ có thai được tiêm phòng AT và khám định kỳ. Việc phát động và xây dựng KDC sức khoẻ và KDC không có người sinh con thứ 3 trở lên đang trở thành phong trào thi đua trên địa bàn huyện, các KDC nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên như thôn An Thôn, xã Phong Thu, thôn Bàu xã Phong Chương.

Với sự quan tâm của cả cộng đồng, của mỗi gia đình, phát huy truyền thống hiếu học, ngay từ ngành học mầm non đến các bậc học phổ thông đã được các cấp, các ngành chăm lo tạo sự chuyển biến đồng bộ, góp phần nâng cao trình độ dân trí, phong trào xã hội học tập đang được phát triển, nhiều trung tâm học tập cộng đồng đã được xây dựng và hoạt động có hiệu quả, mô hình "Gia đình hiếu học". Đã hình thành và nhân rộng mô hình xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở 16/16 xã, Thị trấn đến các KDC và họ tộc để khuyến khích những học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Mười lăm năm qua huyện liên tục được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và năm 2005 được công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập THCS.

Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm được phối hợp một cách tích cựcgóp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn đồng thời tăng cường chức năng giám sát của MTTQ các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng rộng khắp trên địa bàn huyện, đã vận động nhân dân và cán bộ CNVC ủng hộ 728 triệu đồng quỹ tình nghĩa, sửa chữa hàng chục ngôi nhà cho đối tưọng chính sách và tặng 1290 sổ tiết kiệm trị giá 412 triệu đồng ; hiện có 12 Mẹ VNAH được nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Đặc biệt, toàn huyện đã huy động đóng góp trên 4 tỷ đồng để xây dựng Đền liệt sỹ huyện, đây là một việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà để ghi công, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Toàn huyện đến nay có 16/ 16 xã, thị trấn được công nhận đạt 6 tiêu chuẩn xã, thị trấn làm tốt công tác TBLS và người có công

Từ những kết quả trong những năm qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá theo Chương trình phối hợp số 12, ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam với Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cụ thể hoá 5 nội dung của cuộc vận động và có kế hoạch hướng dẫn cho từng địa bàn khu dân cư, mỗi xã tổ chức làm điểm mỗi khu dân cư, quan tâm các khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn trong thiên tai bảo lũ, nơi có đông đồng bào tôn giáo, vùng có đông dân tái định cư thuỷ diện, góp phần tạo sự đồng đều trong nhận thức và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Qua hơn 15 năm thực hiện, đến nay cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống xã hội nông thôn, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện tốt 05 nội dung cuộc vận động, phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện Phong Điền có 30% số xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới./.


Những kết quả đáng ghi nhận về Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2011

CAO MẠNH HÙNG
Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Tuyên giáo UBMT tỉnh

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Ở Thừa Thiên Huế, hơn 10 năm qua Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã được sự quan tâm lãnh đạo và ủng hộ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ; đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới trên 16.000 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo, hàng ngàn hộ nghèo được hỗ trợ về vốn sản xuất, khám chữa bệnh, con em hộ nghèo được hỗ trợ để tiếp tục đến trường, trên 60.000 hộ nghèo được thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

11_copy_copy
Khu tái định cư thôn Pa Ay, xã Hồng Thủy, A Lưới

Năm 2011, Phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; từ đó đã triển khai vận động, giúp đỡ người nghèo. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2011, kết quả vận động đạt 50.299 triệu đồng, trong đó: Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động được 17.197 triệu đồng (cấp tỉnh 15.308 triệu đồng, cấp huyện 985 triệu đồng, cấp xã 904 triệu đồng), các tổ chức thành viên đã vận động được 33.102 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, quy định của các thành viên và các chính sách an sinh xã hội, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” được các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm tính công khai, dân chủ, đúng đối tượng, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng Quỹ ở các cấp.

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 02/9 và 42 năm ngày đồng bào dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế mang họ Bác Hồ năm nay, đối với hơn một trăm hộ đồng bào dân tộc nghèo tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới thật đặc biệt và đầy ý nghĩa. Nếu như những năm trước đây, bà con sống trong những căn nhà tạm bợ, lại phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, giờ đây 105 hộ dân đã được đến tái định cư tại một ngôi làng mới với những dãy nhà ấm cúng khang trang. Đây là niềm mơ ước bao đời nay đối với đồng bào nghèo. Chủ trương xây dựng thôn tái định cư Pa Ay ra đời sau cơn bão số 9 năm 2009, gây hậu quả nặng nề trên địa bàn xã Hồng Thủy, nhiều thôn, bản bị cô lập hoàn toàn, tình trạng sạt lỡ, lũ ống, lũ quét luôn đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Để ổn định cuộc sống cho người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định đầu tư gần 40 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu tái định cư Pa Ay cho đồng bào dân tộc, Phần xây dựng nhà 105 nhà đại đoàn kết cùng với trung tâm sinh hoạt cộng đồng và Trường mầm non thôn Pa Ay do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hỗ trợ với kinh phí 5,4 tỷ đồng xây dựng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ngoài ra, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng mua cây giống giúp bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Với quy mô và khối lượng công việc khá lớn, khu tái định cư Pa Ay đã được xây dựng và hoàn thành trong 6 tháng là một minh chứng cho sức mạnh gắn kết giữa quyết tâm chính trị, sự đồng thuận của người dân và các nguồn lực xã hội quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo. Với sự đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và các chính sách hỗ trợ ổn định sinh kế cho người dân đến khu tái định cư mới, bà con thôn Pa Ay đã có thể yên tâm ổn định cuộc sống, tăng gia sản xuất.

Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 8 trường Mẫu giáo, 01 nhà sinh hoạt cộng đồng và các trang thiết bên trong với tổng giá trị trên 7,6 tỷ đồng cho các địa phương vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt như huyện Quảng Điền: 02 trường; huyện Phú Vang: 02 trường; huyện Phong Điền: 01 trường; huyện Phú Lộc: 01 trường; huyện Hương Trà: 01 trường và huyện A Lưới: 01 trường. Nhân dịp khai giảng năm học mới (2011-2012), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức khánh thành bàn giao có 04 trường đã xây dựng xong đưa vào sử dụng, đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết trường lớp cho các cháu học hành và là nơi để nhân dân trong vùng lũ di dời đến để phòng tránh thiên tai bão, lũ. Tỉnh Đoàn hỗ trợ trang bị, đồ dùng học sinh cho 08 nhà Mẫu giáo do Ủy ban MTTQ tỉnh tài trợ tại các huyện vùng xa, vùng sâu bình quân mỗi trường trị giá 25 triệu đồng.

Cùng với sự nỗ lực của người nghèo nên 9 tháng đầu năm đã sửa chữa, xây dựng mới trên 1.790 ngôi nhà, với giá trị gần 12 tỷ đồng; trao học bổng và tặng quà cho trên 18 ngàn học sinh với trị giá trên 2 tỷ đồng; tổ chức tập huấn, dạy nghề cho 261 lớp với 30.883 lượt người tham dự; giúp giống cây, con, trao học bổng và tặng quà cho 18.711 học sinh, trị giá 2.063 triệu đồng; tổ chức chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ cho 33.790 lượt bệnh nhân trị giá 5.463 triệu đồng; đồng thời tiến hành giải ngân hàng chục tỷ đồng cho các hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi.

Bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giúp đỡ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo, giúp đỡ tạo việc làm, kinh nghiệm làm ăn... giúp người nghèo tự tin để vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình: Hội LH Phụ nữ tỉnh với phong trào giúp hộ phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình, đã cho 6.680 hộ phụ nữ nghèo vay với trên 5 tỷ đồng,...; Hội Nông dân tỉnh vận động hội viên xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đã huy động được 999 triệu đồng, giải quyết cho 474 hộ nông dân nghèo vay để phát triển kinh tế gia đình,...; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với phong trào Thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế, các phong trào thanh niên tình nguyện giúp đỡ các địa bàn còn nhiều khó khăn; hỗ trợ xây dựng 17 ngôi nhà nhân ái tổng trị giá 550 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào giúp nhau cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, đã huy động từ nguồn vốn tín chấp, giải quyết việc làm cho hơn 1.350 hội viên, con em hội viên, xây dựng 12 nhà với tổng trị giá 180 triệu đồng, góp phần xoá xong nhà tạm cho gia đình CCB nhập ngũ trước 1975,...; Hội Chữ Thập đỏ tỉnh với phong trào mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, đã hỗ trợ, giúp 3250 lượt người với số tiền 1.810 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới 17 nhà cho người nghèo, trị giá 533 triệu đồng,...; Hội người mù tỉnh, hỗ trợ xây dựng 6 nhà tạm, trị giá 160 triệu đồng cho hội viên, hỗ trợ gia đình khó khăn, số tiền 914 triệu đồng…; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đã vận động và hỗ trợ mổ tim cho 12 ca trị giá 446, 6 triệu đồng, khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.372 lượt bệnh nhân trị giá 65,5 triệu đồng,...cùng với sự hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tạo ra nguồn lực hết sức to lớn với các chương trình hành động cụ thể thiết thực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Có thể nói, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt kết quả cao.Thể hiện được truyền thống “Tương thân, tương ái”,“lá lành đùm lá rách” trong cán bộ và nhân dân. Sự vào cuộc của các tổ chức, các cơ quan đoàn thể đã thể hiện sự chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo; thông qua hoạt động của tổ chức mình nhiều hình thức tổ chức phong phú đa dạng, phương pháp, cách thức vận động đến việc chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một cách có hiệu quả nên đã tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động. Quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn với việc xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình dự án giảm nghèo giúp đỡ các hộ nghèo về vốn phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chữa bệnh, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống, công trình dân sinh…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời phát huy tính tự lực vươn lên của người nghèo. Việc triển khai thực hiện hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo cũng được gắn liền với thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh./.


Mặt trận Phú Vang với phong trào “Toàn dân giúp nhau
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Lê Thị Thơ
Phó Chủ tịch UBMT huyện Phú Vang

Phú Vang là một huyện đồng bằng ven biển, nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 20 đơn vị hành chính, trong đó có 02 thị trấn và 18 xã.Tổng diện tích đất tự nhiên là 27.987 ha, dân số hơn 180.000 người. Là một huyện còn nhiều khó khăn, với 14 xã thuộc vùng bãi ngang ven biển, đầm phá, hàng năm phải hứng chịu nhiều thiệt hại do bão, lụt gây ra ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết tâm của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền, cùng với sự nỗ lực phấn đấu phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân; nền kinh tế của huyện Phú Vang những năm gần đây đã phát triển theo chiều hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất bình quân là 15,73%, năm 2010 là 16,9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng Dịch vụ-Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp và giảm dần tỷ trọng Nông-Lâm-Ngư nghiệp. Dịch vụ có bước phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân luôn được tăng cường và phát huy rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

12_copy

Với vai trò trách nhiệm của mình MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó lấy nội dung”Toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm trọng tâm.Mặt trận các cấp trong Huyện đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết 03 của Huyện ủy, Nghị quyế 08/HĐND và Quyết định 108 của UBND huyện về phát triển kinh tế xã hội, nhất là 4 chương trình phát triển kinh tế trọng điểm và 15 chỉ tiêu PT KT-XH năm 2011 của Huyện.

Thông qua hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong nước, thực hiện có hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhậpĐã tổ chức 124 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, trồng cây cảnh, các loại nấm, nuôi trồng thủy sản…cho 5.262 người; vận động nhân dân thực hiện tốt đề án” Phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao giai đoạn 2009-2015, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại, làm tốt công tác phòng dịch, duy trì và phát triển 16 mô hình trang trại, 317 gia trại các loại. Hội Nông dân huyện với phong trào “ Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi” đã có 10.450 hộ gia đình hội viên đăng ký danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Hội Cựu chiến binh phát huy nội lực vận động hội viên tự vươn lên trong lao động sản xuất, kinh doanh từng bước nâng cao đời sống với mô hình Câu lạc bộ” Doanh nhân - Chủ trang trại”, tham gia trưng bày sản phẩm ở các lễ hội Cầu ngư Thuận an, Vật võ Làng sình, Đại hội đại biểu Hội LH Phụ nữ huyện, Hội nghị biểu dương các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi … Vận động Ngư dân đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, mua sắm trang thiết bị hiện đại, kết hợp nhiều nghề để đánh bắt dài ngày, kết hợp đánh bắt cá xa bờ với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch giải tỏa, sắp xếp lại nò sáo trên đầm phá Tam giang –Cầu hai, Quy hoạch đầm Sam chuồn, đảm bảo đường giao thông thủy đạo cũng như môi trường, nguồn lợi thủy sản trên đầm phá, đồng thời hướng dẫn ngư dân chăm sóc, quản lý ao nuôi, có biện pháp phòng chống dịch, xử lý môi trường.

Hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ 05 dự án khuyến công của tỉnh, 06 dự án khuyến công của huyện để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, duy trì và phát triển ngành nghề, làng nghề như: Mộc Mỹ nghệ, mộc dân dụng, may công nghiệp, may dân dụng, đan lát mây tre, nhựa, trồng rau, cây cảnh, hoa chất lượng cao, uốn tóc, lái xe…góp phần đưa hoạt động Thương mại - Dịch vụ phát triển khá.

Phối hợp tuyên truyền trong toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên về mục đích, ý nghĩa của sàn giao dịch việc làm, động viên con em trong độ tuổi chưa có việc làm hoặc có việc làm thu nhập thấp, không ổn định tham gia sàn giao dịch để tìm kiếm việc làm thích hợp, kết quả thông qua 02 sàn giao dịch việc làm năm 2011 đã có 97 lao động trúng tuyển, 70 lao động đi xuất khẩu; vận động 576 người tham gia các lớp dạy nghề tại các địa phương, đào tạo nghề cho 2048 lao động, tạo việc làm mới cho 3832 lao động.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” năm 2010-2011, kết quả thu được hơn 1 tỷ đồng; Hỗ trợ vốn cho 295 hộ nghèo với số tiền là 1 tỷ 420 triệu đồng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng 221 nhà ở theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, 11 nhà “Đại đoàn kết” và 37 nhà sạt lở ven biển.

Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau giúp nhau phát triển kinh tế bằng các hình thức khác như giúp nhau cho mượn hơn 1.000 triệu đồng không lấy lãi, hàng ngàn ngày công, giống cây, con, vật tư, kỷ thuật…đã có 801 người được giúp đỡ hỗ trợ. Phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức cấp phát và giám sát việc cấp phát quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh, huyện; chi trả các nguồn trợ cấp hàng tháng cho các gia đình chính sách, có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, chi trả học phí cho học sinh, sinh viên, cấp thẻ BHYT…Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào” Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới” do Huyện phát động; tham gia giám sát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí sự đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. Những kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế của huyện năm 2011 và đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2020: Tập trung mọi nỗ lực phục hồi tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng Dịch vụ và Tiểu thu công nghiệp, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, làng nghề mũi nhọn là phát triển dịch vụ, du lịch, bảo vệ và khai thác có hiệu quả, bền vững, từng bước tái tạo môi trường, hệ sinh thái đầm phá Tam giang, giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, xóa nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; góp phần thực hiện thắng lợi nội dung kết luận số 48/KL/TW, ngày 25/5/2009 của Bộ hính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.


MÔ HÌNH TỔ CHỨC
“NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”
Ở KHU DÂN CƯ HÒA VANG - XÃ LỘC BỔN - HUYỆN PHÚ LỘC

HỒ SĨ ĐỊNH
Phó Chủ tịch UBMT huyện Phú Lộc

Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc có diện tích là: 3.621ha, dân số của toàn xã là 14.639, được chia làm 8 khu dân cư. Trong đó khu dân cư Hòa Vang, xã Lộc Bổn có 1.117 hộ, 5.700 khẩu. Đây là khu dân cư có dân số đông nhất trong 137 KDC trên địa bàn của huyện Phú Lộc. Đời sống của nhân dân đại đa số chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chỉ có một bộ phận nhỏ thanh niên đi làm ăn xa như sang Lào, vào Thành phố Hồ Chí Minh… và một bộ phận mở dịch vụ buôn bán nhỏ. Tính đến năm 2010 khu dân cư có số hộ giàu là 10%, hộ khá 80%, hộ nghèo còn 9,5 %.

Thực hiện sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Phú Lộc, năm 2003, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã Lộc Bổn chọn khu dân cư Hòa Vang, xã Lộc Bổn làm điểm về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đã để lại một mô hình, một phương pháp tổ chức hay cần nhân rộng điển hình.

Về nội dung tổ chức Ngày hội cũng như hàng năm, ở các khu dân cư khác đều tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước cũng như lịch sử, đóng góp của Mặt trận tỉnh Thừa Thiên – Huế, của Mặt trận huyện Phú Lộc và Báo cáo kết quả thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”; biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, tổ chức các hoạt động thiết thực khác vv..

Việc chọn làm điểm tổ chức ngày hội đối với khu dân cư có số hộ, số khẩu đông, lại không có địa điểm tổ chức và nhất là kinh phí hoạt động chỉ có 1 triệu đồng/ 1 khu dân cư là vấn đề đặt ra cho Ban Thường trực Mặt trận xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng việc chọn đơn vị làm điểm để tổ chức Ngày hội lại rất thành công. Kết quả thành công của công tác tổ chức ngày hội ở đây là sự năng động sáng tạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã và sự đoàn kết thống nhất cao của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư không những về nội dung mà cả về hình thức và biện pháp tổ chức Ngày hội.

Về việc chọn địa điểm để tổ chức ngày hội, Ban Thường trực đã tận dụng sân trụ sở làm việc của Hợp Tác xã Nông nghiệp An Nong I, là địa điểm có thể tập trung được các đại diện hộ gia đình (khoảng 1000 người). Vấn đề khó khăn ở đây là phải có hội trường, mái che, bảo đảm đủ chỗ ngồi cho khách mời và đại biểu về tham dự, nếu đi thuê phải mất từ 5-6 triệu đồng, chưa kể đến trang trí hội trường, loa máy phục vụ cho tổ chức ngày hội. Nhưng biết vận dụng thế mạnh sẵn có của nhân dân ở khu dân cư đó là các hộ gia đình cho thuê rạp đám cưới, chủ hộ các gia đình đó lại là hội viên Nông dân, CCB của các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Mặt trận xã, Ban công tác Mặt trận KDC giao ngay cho hội Nông dân, hội Cựu chiến binh vận động các gia đình ủng hộ. Khâu trang trí, loa máy giao cho cán bộ Văn hóa xã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức phục vụ cho tổ chức ngày hội. Trong tổ chức ngày hội , Ban Thường trực, Ban công tác Mặt trận còn có chương trình vận động quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại chỗ, vận động các “mạnh thường quân”, các nhà hảo tâm đứng lên ủng hộ trước nhằm để khích lệ mọi người tham gia, số quỹ vận động được công khai và ủng hộ địa chỉ trực tiếp trong khu dân cư, mục đích để cho nhân dân thể hiện tinh thần đoàn kết và hiểu được những việc làm thiết thực của công tác Mặt trận, nhận thức rõ mục đích và ý nghĩa của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Ngày hội tổ chức ở khu dân cư Hòa Vang thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngoài việc thi lời ca tiếng hát “chúng ta hát cho chúng ta nghe”, thi các trò chơi như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đổ nước vào chai … Đặc biệt trong Ngày hội còn tổ chức hội thi “ Văn hóa ẩm thực” giao cho hội Phụ nữ xã chỉ đạo các chi hội thực hiện; với cách tổ chức hội thi, phương pháp được tổ chức rất chặt chẽ, có kế hoạch, quy chế thể lệ hội thi rõ ràng; hội thi được tổ chức thành 6 đội của 6 tổ địa bàn dân cư, mỗi tổ chuẩn bị một bàn “ ẩm thực” để tham gia dự thi đồng thời để mời đại biểu khách mời thưởng thức và 15 bàn khác cũng được tham gia trang trí, bố trí cho đại biểu của tổ mình tham dự. Với số lượng gần 1000 người mà khu dân cư vẫn tổ chức được bữa cơm thân mật cho toàn thể đại biểu tham dự. Phải khẳng định rằng đây là một phương pháp tổ chức hay, một cách làm sáng tạo, năng động, biết phát huy nội lực, thế mạnh của các tổ chức thành viên trong công tác tổ chức Ngày hội, biết vận động “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân”, phát huy được tinh thần tình làng, nghĩa xóm, phát huy được tinh thần đoàn kết ở trong KDC. Nếu như cứ trông chờ vào các nguồn kinh phí, hay tổ chức vận động quyên góp bằng tiền thì khó có thể tổ chức ngày hội với điều kiện khó khăn như hiện nay.

Từ mô hình được chọn làm điểm bằng những cách làm, cách tổ chức hay ở KDC Hòa Vang, xã Lộc Bổn không những được các khu dân cư khác trong xã học tập mà một số đơn vị trong địa bàn huyện đến tham dự cũng về nhân rộng mô hình tổ chức ở khu dân cư mình.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là năm thứ 9 được tổ chức rộng khắp ở các khu dân cư để kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Nếu tất cả các khu dân cư biết tuyên truyền vận động, biết tổ chức học hỏi những kinh nghiệm hay, những mô hình KDC làm tốt thì việc tổ chức “ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2011 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là nơi thống nhất “ý Đảng lòng dân” của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư./.


ĐỒNG BÀO GIÁO XỨ TÂY LINH VỚI PHONG TRÀO
"TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ"

VÕ THỊ THU HIỀN
Chủ tịch UBMT phường Thuận Lộc

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung Ương MTTQVN phát động đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân phường Thuận Lộc - Thành phố Huế hưởng ứng tích cực, đem lại những hiệu quả hết sức thiết thực, đặc biệt đã nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân toàn phường. Đạt được những kết quả đó bên cạnh sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong phường còn có thì có sự đóng góp của đồng bào giáo dân thuộc Giáo Xứ Tây Linh.

Với số lượng trên 1.100 giáo dân sống rải rác xung quanh 19 tổ dân phố, nhưng tập trung nhất vẫn là xung quanh Nhà thờ Tây Linh, trong đó có 5 tổ dân phố từ tổ 1 đến tổ 5.Trong những năm qua bà con giáo dân thuộc Giáo xứ Tây Linh đã luôn luôn đoàn kết cùng các đồng bào lương giáo khác chung sức, chung lòng xây dựng cuộc sống mới, ngày càng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trong phường.

Với địa hình thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và phát triển kinh tế của bà con, đa số bà con giáo dân ở đây sống bằng nghề lao động thủ công, buôn bán nhỏ tại các chợ trên địa bàn phường, trồng trọt rau màu trên thượng thành ...chính vì vậy đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên với bản tính hiền lành, cần cù trong lao động, đồng bào giáo dân đã chăm chỉ làm ăn, bên cạnh việc học giáo lý của nhà thờ, bà con là những công dân gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực góp phần vào công cuộc đổi mới của Đất nước, của địa phương, thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, càng thấy rõ tinh thần đoàn kết của bà con giáo dân; bà con đã hưởng ứng rất tích cực khi nhận thức nội dung của cuộc vận động thật sự sâu sắc và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của mình. Trong những năm qua bà con đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với sự giúp đỡ của chính quyền và ban ngành các cấp; hiện nay trong Giáo Xứ chỉ còn 9 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,5% trên tổng số hộ nghèo toàn phường .Với truyền thống uống nước nhớ nguồn ,tinh thần tương thân tương ái bà con đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện như đóng góp ủng hộ quỹ Ngày vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào Nhật bản bị động đất, sóng thần, hiến máu nhân đạo ... Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong 2 năm qua khu vực Tây Linh đã có 3 nhà văn hóa rộng rãi, khang trang với đầy đủ trang thiết bị để bà con nhân dân sinh hoạt hội họp, số tiền nhân dân đóng góp lên đến hàng trăm triệu đồng trong đó bà con giáo dân cũng đóng góp một phần.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà con rất quan tâm đến việc học tập của con em mình, không có em nào trong độ tuổi mà không được đến trường, rất nhiều con em giáo dân đỗ đại học , có nhiều gia đình cả 3 con đều đỗ Đại học. Bên cạnh sự đóng góp của bà con giáo dân , các vị trong hội đồng giáo xứ ,các chức sắc cũng tích cực tham gia các hoạt động của địa phương như đóng góp ủng hộ quỹ Ngày vì người nghèo hàng năm, Giáo xứ còn vận động bà con giáo dân đóng góp ủng hộ những bà con nghèo không kể lương giáo thông qua hình thức “Hũ gạo tình thương”, tham dự các buổi tọa đàm, gặp gỡ nhân ngày Noel, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân, Ma sơ Trần Thị Nhụy hàng năm đều tham gia Hội thi cắm hoa Xuân do hội Phụ nữ Thành phố tổ chức và đạt nhiều giải cao, các xơ còn mở lớp dạy trẻ ngay trên khuôn viên nhà thờ và việc chấp hành mọi quy định mà ngành giáo dục mầm non đề ra. Trong phong trào thi đua và các cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo dân điển hình tiêu biểu như Ông Nguyễn Văn Lung ở tổ dân phố 3 thường xuyên đóng góp ủng hộ người nghèo với số tiền lớn, chị TrầnThị Vĩnh Định là Ủy viên ủy ban mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, cộng tác viên dân số kiêm y tế thôn bản, với công việc nào chị cũng hoàn thành một cách xuất sắc, trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 vừa qua chị đã vinh dự là một trong 2 Đại biểu của Thành phố tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm trợ giúp người cao tuổi và phát triển cộng đồng tại Thủ đô Hà Nội; chị Võ Thị Sa - một thành viên của Hội đồng giáo xứ làm công việc chăm sóc người HIV giai đoạn cuối tại Phòng khám từ thiện nhân đạo Kim Long, bất kể đêm hôm mưa gió ai gọi chị đều có mặt, Ông Nguyễn Văn Tín , chị Nguyễn Thị Thúy Mỹ , chị Đặng Thị Thu ở tổ 5 là những người đầu tiên trong tổ đã tự nguyện tháo dỡ tường rào để nâng cấp mở rộng đường Thái Phiên ....và còn rất nhiều những điển hình tiêu biểu khác của đồng bào giáo dân trong cuộc vận động .

Bà con đã thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực phòng chống và tố giác tội phạm, nhiều giáo dân đã tham gia ban bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng ...góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Trong dịp gặp gỡ, tọa đàm nhân dịp Giáng sinh hàng năm, Ông Võ Xuân Dũng - quyền chủ tịch Hội đồng giáo xứ đã phát biểu “Chúng tôi rất tự hào khi con em của chúng tôi không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”,Ông đã cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với đồng bào giáo dân, đặc biệt là bà con giáo dân nghèo thông qua các việc làm cụ thể như xóa nhà tạm cho bà con, tặng quà cho bà con nghèo trong các dịp lễ lớn. Chị em phụ nữ thực hiện tốt chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên, tham gia các buổi truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản, áp dụng các biện pháp tránh thai - một việc làm rất khó đối với chị em giáo dân trước đây.Ý thức chấp hành pháp luật của bà con giáo dân được thể hiện rõ trong đợt bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua , ngay từ sáng sớm bà con đã ăn mặc chỉnh tề đến tại các điểm bỏ phiếu để tự tay mình bỏ lá phiếu lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất, chính bà con là những người đã đóng góp vào thành công chung của phường trong đợt bầu cử và UBMTTQVN Phường đã vinh dự được UBTWMTTQVN tặng bằng khen về công tác bầu cử.

Trong những năm qua Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường luôn thực hiện tốt chính sách tôn giáo bởi vì Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, chính vì vậy chúng ta phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của bà con, thực hiện đoàn kết đồng bào các tôn giáo khác nhau, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống cho đồng bào.Với tấm lòng tâm huyết đối với bà con giáo dân như vây nên bà con đã đoàn kết một lòng theo Đảng, gắn bó mật thiết với chính quyền địa phương để hoàn thành mọi trách nhiệm của một người công dân, hưởng ứng tham gia các phong trào, đặc biệt là phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong suốt những năm qua./.


Mặt trận với phong trào
“Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”

HOÀNG THẾ LÀNH
Phó Trưởng ban Ban Phong trào UBMT tỉnh

Con người là chủ thể của hành vi, là nhân tố quan trọng trong xã hội; mỗi một người từ cụ già đến em bé khi bước chân ra khỏi cửa là trực tiếp tham gia giao thông, học sinh thì đến trường, CBCNVC thì đến công sở. Do đó, việc đầu tiên là hình thành nhân cách khi tham gia giao thông, đồng nghĩa với việc thực hiện “Văn hóa giao thông”. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài cần có sự hưởng ứng của gia đình và xã hội.

15_copy_copy_copy

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư TW Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo ATGT”; Nghị quyết 02/NQLT/MTTW-UBATGTQG ngày 19/5/2001 giữa UBTWMTTQVN với UB ATGT Quốc gia về vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT và Nghị quyết 13/2002/NQ-CP, ngày 19/11/2002 của chính phủ về “các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”. Được sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ tỉnh ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông và các ban ngành liên quan triển khai phong trào “ Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông ”, gắn với các nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, làm cho mọi người dân ngày càng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, kiềm chế tai nạn thương tích dẫn đến tàn phế của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Nghị định 34/2010 ngày 02/4/2010 của Chính phủ, tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng ATGT với chủ đề “ An toàn của bạn , hạnh phúc của gia đình“văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu niên và cộng động” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã Hương Thuỷ,thành phố Huế, các tổ chức thành viên phối hợp với Chính quyền, Ban An toàn giao thông cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản về an toàn giao thông đến các khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Phát huy vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện nội dung phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với phương châm “An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi gia đình và của toàn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Với chủ đề “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu niên và cộng đồng”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh tập trung tuyên truyền cho các đối tượng là học sinh, sinh viên tại Trường Cấp 3 Phong Hải (Phong Điền) Đặng Huy Trứ (Hương Trà) Đặng Trần Côn, Hai Bà Trưng, Đại học Dân lập Phú Xuân (Huế), Phan Đăng Lưu (Phú Vang) để từng bước xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Mở 52 lớp tập huấn cho 2.980 người là Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng Họ, tộc, người có uy tín tại cộng đồng qua đó vận động xây dựng mô hình " Xã, phường, khu dân cư không có người vi phạm an toàn giao thông” mô hình “ Tổ dân phố, khu dân cư đường thông hè thoáng ”; và tổ chức 158 buổi truyền thông cho 12.720 người là thành viên Ban công tác Mặt trận, Trưởng Họ, tộc, phát 40.000 tờ gấp, 20 đĩa CD, 50 cuốn sổ tay Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 đến Mặt trận các cấp.. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, hội viên và cộng đồng tự giác thực hiện và vận động người thân chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ; vận động nhân dân thành phố Huế, Phú Lộc, Phong Điền, phát huy vai trò gia đình với công tác An toàn giao thông, đăng ký hưởng ứng mô hình “ Văn minh đô thị”, mô hình bảo vệ hành lang an toàn đường sắt, đoạn đường tự quản, khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông đường bộ; vận động đồng bào dân tộc thôn 2, thôn La Vân (xã Thượng Nhật huyện Nam Đông) hưởng ứng tháng an toàn giao thông và ký cam kết thực hiện Luật giao thông đường bộ, không thả rông gia súc ra đường. Phối hợp vận động hơn 21.000 CBCNVC ký cam kết không vi phạm Luật giao thông, đồng thời phát động thi đua cam kết thực hiện; Xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có người vi phạm an toàn giao thông, mô hình tổ dân phố, khu dân cư đường thông hè thoáng không có điểm đen tai nạn giao thông, vận động nhân dân tự tháo dỡ giải phóng hành lang ATGT đường bộ theo Quyết định 1856/QĐ-TTg (Quốc lộ 1, 49 a,b)  với tổng số hơn 3000 trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ.

Với phương thức đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường bám người bám hộ của Mặt trận các cấp trong 8 năm, đã tạo nên sự chuyển biến về Nhận thức của người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kịp thời kiến nghị những bức xúc của người dân tại các giao lộ thường xảy ra tai nạn, nhờ đó nhân dân tin tưởng và chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, việc xây dựng mô hình “Tổ tự quản” “ Đoạn đường tự quản”, tuyến phố “ xanh - sạch - đẹp” góp phần giảm số vụ, người chết, bị thương chung trên địa bàn.


MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG
“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ GÁI
  UVTT, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo UBMT tỉnh

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí trong địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

16_copy

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã thu được một số kết quả sau:

- Cuộc vận động đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và người tiêu dùng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước; từ đó từng bước thay đổi thói quen mua sắm, ưu tiên tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt, coi đó là thể hiện tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và nét đẹp văn hóa của người tiêu dùng Việt Nam, dần dần người tiêu dùng có xu hướng yêu chuộng hàng Việt Nam, nhất là hàng Việt Nam chất lượng cao, gần 80% đồ dùng cơ quan, đơn vị và gia đình của người dân là hàng Việt Nam.

- Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, giúp các nhà sản xuất trong nước mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng hàng hoá, hạ giá thành sản phẩm, khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã phối hợp vận động các doanh nghiệp thực hiện chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, các doanh nghiệp đã hưởng ứng tích cực, làm cho thị trường nông thôn sôi động, nhân dân phấn khởi và tham gia tích cực các phiên chợ bán hàng khuyến mại do các doanh nghiệp tổ chức, tiêu biểu có các doanh nghiệp như Siêu thị Big C Huế, Công ty TNHH Coopmart Huế, HTX Thương mại – Dịch vụ Thuận Thành, xí nghiệp Thành Lợi…Riêng HTX Thương mại – Dịch vụ Thuận Thành đã giới thiệu hàng hóa nội địa đến người tiêu dùng thông qua hệ thống bán lẻ với khoảng 95 % hàng Việt Nam. Năm 2010 và 9 tháng của năm 2011 doanh thu của HTX là trên 122,9 tỷ, trong đó doanh thu tháng bán hàng khuyến mại ở nông thôn đạt trên 1,2 tỷ. Chương trình khuyến công của tỉnh cũng đã đầu tư cho các làng nghề ở nông thôn phát triển hàng thủ công mỹ nghệ, giải quyết công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động.

- Cuộc vận động đã có tác dụng thúc đẩy các doanh nghiệp và giới doanh nhân nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trước yêu cầu phát triển của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, do đó đã chủ động trong phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, xúc tiến quảng bá thương hiệu, đổi mới dịch vụ phân phối…giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận và mua sắm nhiều hơn hàng hóa Việt Nam.

- Các các Trung tâm Thương mại- Dịch vụ, các chợ trong tỉnh đã chú trọng kinh doanh nhiều loại hàng hóa thương hiệu Việt nhằm chiếm lĩnh thị trường nội địa, khuyến khích người sản xuất trong nước cung ứng nhiều loại sản phẩm chất lượng tốt như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, hàng công nghệ phẩm, đồ điện, hàng tiêu dùng khác... Siêu thị Big C Huế, Công ty TNHH Coopmart Huế, HTX Thương mại - Dịch vụ Thuận Thành số lượng hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ 95%. Tham gia trên 50 chương trình khuyến mại và hưởng ứng chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Các phiên chợ bán hàng khuyến mại đã tổ chức tại các xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, xã Phú Đa, huyện Phú Vang (Công ty CP Espace Business Huế); xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (HTX Thương mại – Dịch vụ Thuận Thành, Xí nghiệp Thành Lợi), tại Trung tâm văn hóa huyện A Lưới với sự tham gia của Công ty TNHH Coopmart Huế. Tổng doanh số bán được tại các phiên chợ và tháng bán hàng khuyến mại đạt gần 60 tỷ đồng. Hàng hóa Việt Nam tại các phiên chợ  rất đa dạng, giá bán được khuyến mại nên đã thu hút người dân nông thôn đến tham quan, mua sắm, góp phần bình ổn giá cả thị trường.

Cuộc vận động đã tạo động lực to lớn khuyến khích các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong tỉnh tiếp tục đầu tư, tạo ra nhiều chủng loại hàng hóa, sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và xuất khẩu, nhất là các sản phẩm, hàng hoá trực tiếp phục vụ đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân như: lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

Dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ đã có những nhận xét khách quan hơn, tin tưởng hơn về chất lượng, thương hiệu của hàng hóa Việt Nam.

Để cuộc vận động tiếp tục lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ hơn, thực sự đi vào chiều sâu, góp phần đẩy mạnh sản xuất trong nước, tôn vinh hàng Việt Nam, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng trong việc thực hiện cuộc vận động.

Thường xuyên giữ mối quan hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn kịp thời đưa tin, phản ánh kết quả thực hiện cuộc vận động.

Vận động các doanh nghiệp, các nhà sản xuất tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống phân phối để tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng.

Củng cố kiện toàn tổ chức, bổ sung các thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh, triển khai cuộc vận động sâu rộng về địa bàn dân cư. Kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hơn cuộc vận động, góp phần bình ổn giá giá cả thị trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ưu tiên mua sắm và tiêu dùng hàng Việt Nam, lồng ghép cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị, tạo thành thói quen, nét đẹp trong văn hoá sản xuất, tiêu dùng của người Việt Nam./.