Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, thế giới chứng kiến sự chia rẽ trong nội bộ các Đảng cầm quyền ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã dẫn đến sự tan rã của mô hình chủ nghĩa xã hội ở những nước này. Bước sang thế kỷ XXI, chủ nghĩa khủng bố, các xung đột sắc tộc, tôn giáo, phe phái diễn ra ở nhiều quốc gia đã dẫn đến những bất ổn nhiều mặt trong đời sống chính trị, kinh tế thế giới. Rõ ràng, sự thống nhất của Đảng cầm quyền, sự đoàn kết trong nội bộ các quốc gia, nếu không được xây dựng và củng cố, thì hậu quả là khó lường trước được.
Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, thế giới chứng kiến sự chia rẽ trong nội bộ các Đảng cầm quyền ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã dẫn đến sự tan rã của mô hình chủ nghĩa xã hội ở những nước này. Bước sang thế kỷ XXI, chủ nghĩa khủng bố, các xung đột sắc tộc, tôn giáo, phe phái diễn ra ở nhiều quốc gia đã dẫn đến những bất ổn nhiều mặt trong đời sống chính trị, kinh tế thế giới. Rõ ràng, sự thống nhất của Đảng cầm quyền, sự đoàn kết trong nội bộ các quốc gia, nếu không được xây dựng và củng cố, thì hậu quả là khó lường trước được.

Hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định, bình yên vừa là thành quả trực tiếp từ công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa có cội nguồn sâu xa từ  khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp.

Trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay, đối với một Đảng cầm quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng càng có tầm quan trọng đặc biệt, vì đó là cơ sở vững chắc của khối đại đoàn kết dân tộc – nền tảng cho sự ổn định và phát triển của một quốc gia.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng và đại đoàn kết dân tộc

 Ðoàn kết trong Ðảng là sự thống nhất cao của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, đồng cam cộng khổ, dám hy sinh bản thân mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ðó là sự đoàn kết, thống nhất cao độ, toàn diện, triệt để cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ðoàn kết, thống nhất trong Ðảng là sự kết hợp giữa kỷ luật và tự giác; nêu cao tình đồng chí thương yêu nhau gắn với thực hiện thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình.

Ðảng là người chèo lái con thuyền cách mạng. Ðảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Bởi lẽ đó, phải xây dựng cho được sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Ðây không phải là sự đoàn kết hợp tác đơn thuần, càng không phải là một sự thoả hiệp.

Ðoàn kết, thống nhất trong Ðảng là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Không chỉ tin vào Ðảng có đường lối đúng đắn, sáng tạo, nhân dân ta còn tin tưởng vào sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, hướng về Ðảng, chung sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết thống nhất trong Ðảng đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Ðảng, là cơ sở vững chắc để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Theo Người, đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân tạo nên sức mạnh vĩ đại để dân tộc ta vượt qua muôn vàn thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù để đi tới thắng lợi. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Với Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải là một chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam, “Cách mạng nhất định thành công. Ta thành công chính vì ta đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng”. Người khuyên cán bộ, đảng viên của Đảng phải thương yêu, nuôi dưỡng và phát triển tình đồng chí, nghĩa đồng bào, giữ gìn đạo đức cách mạng, chống các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng đoàn kết trong Đảng phải thể hiện ở tư tưởng và hành động; tư tưởng, hành động phải thống nhất; Đảng tuy nhiều người, song khi tiến hành thì chỉ như một người; trong Đảng không thể có tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược; bằng mặt, không bằng lòng. Sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong Đảng trước hết phải dựa trên nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng. Hồ Chí Minh không chỉ kêu gọi, vận động toàn Đảng, toàn dân phải đoàn kết, mà chính Ngườilà hiện thân của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, là linh hồn của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người đã thu hút, tập hợp, cảm hoá mọi người bằng chính tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân; bằng chính cuộc đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; bằng tình thương yêu vô hạn đối với con người, trước hết là những người lao động. Sự hài hoà giữa tư tưởng và hành động, nói luôn đi đôi với làm và đạo đức, nhân cách của Người đã thật sự quy tụ mọi lực lượng trong xã hội, trở thành động lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên: muốn lãnh đạo nhân dân, phải mẫu mực trước dân. Muốn xây dựng sự đoàn kết trong nhân dân, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với những thói xấu như: kèn cựa địa vị; cục bộ địa phương, công thần kiêu ngạo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, Ðảng là một tổ chức của những người tự nguyện, tự giác hy sinh, phấn đấu, phụng sự lý tưởng cộng sản, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Người nhiều lần nhắc nhở, cán bộ, đảng viên phải tự nguyện, tự giác, thành thật trước Ðảng, trước dân. Người cũng khuyến cáo, cán bộ, đảng viên khi có chức vụ, quyền lực thì rất dễ nảy sinh tư tưởng công thần, địa vị, độc đoán, gia trưởng, quan liêu, tham ô, lãng phí..., làm nguy hại đến đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Bởi vậy, để giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, phải thực hiện thật tốt công tác kiểm tra kỷ luật Ðảng, mọi cán bộ, đảng viên, càng ở chức vụ cao, càng phải gương mẫu, tự giác chấp hành kỷ luật của Ðảng.

Thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Ðảng cần được thể hiện thường xuyên bằng việc nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên tình đồng chí thương yêu nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở, phê bình và tự phê bình cốt là để giúp nhau tiến bộ; để nhân rộng, phát triển những cái tốt đẹp trong mỗi con người; và để cùng nhau làm tốt hơn phận sự đảng viên; chứ không phải là để công kích, nói xấu lẫn nhau. Ðây là giải pháp để thực hiện đoàn kết, thống nhất thật sự trong các tổ chức đảng; để củng cố tăng cường mối quan hệ giữa Ðảng với dân. Thông qua tự phê bình và phê bình mới có thể đấu tranh loại bỏ những cái xấu, cái lỗi thời và xây dựng, phát triển những cái mới, cái tiến bộ trong mỗi con người và trong tổ chức Ðảng. Nếu lòng mình trong sáng, không có điều gì khuất tất, một lòng vì nước, vì dân, thì không sợ khuyết điểm, không cần giấu dốt và không bao giờ né tránh tự phê bình và phê bình. Nếu mọi đảng viên đều thấu hiểu được điều đó, dũng cảm làm được điều đó, thì có thể tạo lập được sự đoàn kết thống nhất thật sự bền vững trong Ðảng.

Xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng làm cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Suy ngẫm về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn lại chặng đường đấu tranh vẻ vang của Ðảng, có thể khẳng định, 80 năm qua, nhân dân ta luôn tin tưởng theo Ðảng, biết ơn Ðảng và sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng cũng chính là hạnh phúc của nhân dân.

Từ thực tiễn 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta càng ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm cho thấy, lúc nào, nơi nào tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thì khi đó, nơi đó cách mạng đạt được thành tựu và phát triển. Ngược lại thì cách mạng gặp khó khăn, thậm chí còn gây tổn thất nghiêm trọng.

Trong tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp hiện nay, các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hoà bình”, lợi dụng khó khăn, khuyết điểm để bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ ta; chúng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, kích động, nói xấu, chia rẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm giảm uy tín của Đảng. Hơn lúc nào hết, tư tưởng Hồ Chí Minh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công, vẫn còn nguyên giá trị, là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Để giữ gìn, phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm cơ sở vững chắc để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết nhất trí trong Đảng và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Gắn tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng với củng cố khối đại toàn kết toàn dân. Lấy củng cố tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng làm hạt nhân để củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

- Mở rộng dân chủ trong Đảng đi đôi với nắm vững nguyên tắc đoàn kết nhất trí trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng và trên cơ sở tình cảm cách mạng trong sáng của người cộng sản. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay khi tình trạng mất đoàn kết nội bộ, cục bộ địa phương, bằng mặt nhưng không bằng lòng xảy ra ở một số tổ chức cơ sở đảng thì vấn đề mở rộng dân chủ, giữ vững nguyên tắc, nêu cao tình cảm cách mạng trong sáng trong giải quyết mọi mối quan hệ trong sinh hoạt, hoạt động của Đảng và xây dựng đoàn kết nhất trí trong Đảng là cực kỳ quan trọng.

- Củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình, phê bình và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, địa vị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy mọi sự mất đoàn kết trong các tổ chức đảng đều bắt nguồn từ sự buông lỏng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và sự yếu kém về năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, tăng cường củng cố đoàn kết nhất trí trong Đảng nhất thiết phải gắn với củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và đấu tranh chống mọi biểu hiện gây chia rẽ trong nội bộ Đảng.

-Lựa chọn, bố trí đúng người đứng đầu tổ chức đảng và cơ quan chính quyền cùng cấp, bảo đảm thực sự là hạt nhân trung tâm đoàn kết; đồng thời tăng cường giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống. Thực tiễn cho thấy ở địa phương, cơ sở nào cán bộ chủ trì có đủ phẩm chất, năng lực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thật sự tiên phong gương mẫu; xử lý hài hoà các lợi ích, biết đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, thì ở đó nội bộ đoàn kết thống nhất, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền không ngừng được giữ vững và nâng lên. Ngược lại, nếu cán bộ chủ trì yếu kém về phẩm chất, năng lực, có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng chức quyền tham ô, tham nhũng, vun vén cá nhân, thì ở nơi đó đoàn kết trong tổ chức đảng bị rạn nứt, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền bị giảm sút, nhân dân thiếu tin tưởng, tình trạng mất đoàn kết nội bộ, dân khiếu kiện xảy ra kéo dài chậm được khắc phục, làm ảnh hưởng lớn đến vai trò, uy tín của Đảng trước quần chúng. Vì vậy, cùng với việc lựa chọn bố trí đúng người đứng đầu bộ máy Đảng, chính quyền phải hết sức chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phát hiện sớm và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng; một mặt phải tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, đề cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, đồng thời cần có cơ chế, qui chế cụ thể để bảo vệ và phát huy vai trò giám sát của quần chúng, nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

- Đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh là mẫu mực tuyệt vời về tình thương yêu giai cấp, tinh thần đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, là hiện thân của sự đoàn kết nhất trí trong Đảng ta. Vì vậy, phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn Đảng, toàn dân và mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của Người, làm cơ sở tạo ra phong trào hành động cách mạng học tập và làm theo tấm gương của Người, ra sức củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Có được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là quan trọng, nhưng vấn đề là sự đoàn kết thống nhất đó phải được lan toả và hội tụ ở khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, bên cạnh vai trò của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc đoàn kết các giai tầng trong xã hội.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi nhất, đại diện cho ý chí nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, là một bộ phận trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị thế đặc biệt quan trọng trong việc góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ Thừa Thiên Huế chúng ta vừa tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tinh thần nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân là nhân tố tích cực để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, đặc biệt, quyết tâm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương như kết luận số 48/KL ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Mục tiêu chính trị đó chỉ đạt được khi chúng ta có sự đoàn kết thống nhất thật sự trong Đảng, nền tảng cơ sở có ý nghĩa quyết định việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, như Bác Hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Hy vọng rằng, với sự tin tưởng, đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, với sự đồng tâm nhất trí cao trong tư tưởng và quyết liệt, bứt phá trong hành động, mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sớm trở thành hiện thực./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: