ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------                                                    ------------------------------------
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 91/HD-UBMT                                                     Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 03 năm 2013

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Lào năm 2013 trong hệ thống Mặt trận

Thực hiện Hướng dẫn số 86/HD-MTTW-BTT ngày 25/2/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU ngày 04/3/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013 và Hướng dẫn số 84/HD-MTTW-BTT ngày 20/2/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2013. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào năm 2013 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam - Lào năm 2013 trong các tầng lớp nhân dân, nhằm khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc xác định đường biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Nam - Lào, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo vệ giữ gìn hệ thống mốc giới quốc gia; qua đó thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hòa bình hữu nghị cùng hợp tác phát triển với, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và trên đất liền; nhận thức sâu sắc mục tiêu: Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Công tác tuyên truyền cần đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong toàn lực lượng làm công tác tuyên truyền; chủ động, nhạy bén, chính xác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thống. Tuyên truyền bằng mọi hình thức, đặc biệt cần sử dụng và khai thác có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại,

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động gắn công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền với tuyên truyền biển, đảo vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, các nội dung hoạt động khác của công tác Mặt trận, chú trọng trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các lực lượng tham gia tuyên truyền khác.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

A- Về Biển, đảo:

1- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta, trong đó có Luật Biển Việt Nam được Quốc hội (khóa XIII) nước CHXHCN Việt Nam thông qua; những nội dung cơ bản của công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Bộ Quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các bên ở Biển Đông (COC) khi được thông qua, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 15/6/2007 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về phát triển kinh tế biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 19/11/2012 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (khóa XIV) về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020.

2- Tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vùng biển, ven biển,  gắn kết với đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương, các ban, ngành trên địa bàn tỉnh; nêu cao vai trò và trách nhiệm của các thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển.

3- Tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao những thành tựu khoa học, công nghệ và những kinh nghiệm tốt để ứng dụng vào việc quản lý, nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy, hải sản; những kiến thức về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, cũng như bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; phát triển khoa học - công nghệ biển.

4- Tuyên truyền về mô hình "Tổ tàu, thuyền an toàn trên biển", về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vùng ven biển. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển trong ngư dân, những người lao động trên biển. Tuyên truyền về thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến ngư, các chủ trương, chính sách khác của Chính phủ, của tỉnh về phát triển kinh tế biển và ven biển. Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

5- Đấu tranh với các hành động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

6- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam.

B- Về tuyến Biên giới Việt Nam - Lào

- Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản pháp lý liên quan đến biên giớiViệt Nam - Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 18/7/1977); Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 21/6/1986); Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 1/3/1990); Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 31/8/1997); Bộ sách "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007"; các tác phẩm được giải Cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2012.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung, yêu cầu và tiến độ thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào theo thỏa thuận giữa hai nước, các hoạt động chuẩn bị cho việc hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới vào tháng 6/2013 và việc khánh thành mốc 460 theo nghi lễ cấp Nhà nước.

- Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần của biên bản thỏa thuận hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Hội nghị quốc tế "xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào" và Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và MTTQ Việt Nam trong năm 2012.

- Tuyên truyền về Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ hai tổ chức tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2013.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới trong việc thắt chặt tình đoàn kết hữu nhị, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh với các hành động vi phạm trật tự, an ninh biên giới; đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện về mọi mặt giữa Việt Nam và Lào.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, gắn với việc vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tuyên truyền biển đảo năm 2013 và công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền; Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa tặng quà cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biển, hải đảo; ở các đồn biên phòng, vành đai biên giới.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp thông tin và sử dụng thông tin của Đảng và Nhà nước đã ban hành liên quan đến vấn đề biển, đảo; về kết quả thực hiện phân giới, cắm mốc biên giới đất liền, chủ động đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền; Quá trình tổ chức thực hiện đề nghị có báo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 47 Hai Bà Trưng, TP Huế).

                                                                                            TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                          Phó Chủ tịch Thường trực

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                   Võ Văn Chinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: