ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 78/HD-MTTQ-BTT
                                              Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2012


HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

Căn cứ vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2012, căn cứ Quyết định số 291/QĐ.UBMT ngày 14/2/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế như sau:

I. NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ ĐIỂM CHẤM

1. Công tác Tuyên giáo: (16 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tốt hướng dẫn số 72/HD-MTTQ-BTT ngày 22/02/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có các hình thức phối hợp tốt với các cơ quan thông tin báo chí, truyền hình để tuyên truyền về các nội dung trong hướng dẫn. (3 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai tốt Hướng dẫn số 99/HD.UBMT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tuyên truyền Festival Huế 2012 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử” (2 điểm).

- Có hướng dẫn cụ thể hoá việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn số 46/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tổ chức sơ kết, tổng kết, nêu gương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả gửi về Mặt trận tỉnh. (3 điểm)

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” (cuối năm có báo cáo chuyên đề riêng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh). (2 điểm)

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII, trong đó chú trọng quán triệt các quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. (3 điểm)

- Tích cực tham gia viết bài Thông tin Công tác Mặt trận và trang Web của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. (3 điểm).

2. Công tác Phong trào: (17 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện hướng dẫn công tác phong trào năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. (2 điểm)

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; có đầy đủ số liệu báo cáo về cuộc vận động theo hướng dẫn của Trung ương. (4 điểm)

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm an toàn giao thông…gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. (2 điểm)

- Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng và sửa chữa nhà cho đồng bào nghèo diện chính sách nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (2 điểm)

- Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2012 và có báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Tỉnh. (2 điểm)

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội ở địa phương; công tác vận động, tiếp nhận, quản lý tiền, hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt (nếu có). (3 điểm)

- Có kế hoạch triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”. (2 điểm)

3. Công tác Dân chủ - Pháp luật: (16 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện hướng dẫn số 70/HD-MTTQ-BTT ngày 13/02/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2012. (2 điểm)

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và Đại hội Đảng các cấp gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời đề xuất được những giải pháp phù hợp để góp phần xây dựng bộ máy của chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tham gia xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội. (2 điểm)

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 177/KH-MTTW-BTT ngày 25/8/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc MTTQVN tham gia thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992. Triển khai xây dựng dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi). (2 điểm)

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, tổ chức tốt đợt kiểm tra sơ kết 5 năm hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện có kết quả công tác dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (3 điểm)

- Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hôi đồng nhân dân các cấp. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh, có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương và gửi về Mặt trận tỉnh (các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh). (3 điểm)

- Tham gia tổ chức tốt công tác hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cộng đồng dân cư. (2 điểm)

- Tham gia xây dựng, giám sát tốt các chính sách về kinh tế của Đảng, Nhà nước; tập hợp và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để phản ánh với Đảng, Nhà nước. (2 điểm)

5. Công tác Tổ chức - Cán bộ: (14 điểm)

- Tham mưu tiến hành khảo sát đánh giá và sơ kết việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội" và tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành và thực hiện Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị. (3 điểm)

- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và cử đủ số lượng cán bộ đi dự tập huấn ở tỉnh. (2 điểm)

- Thực hiện tốt các hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế. Thực hiện đúng quy trình hiệp thương, kịp thời bổ sung, thay thế các chức danh trong Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp theo Điều lệ và hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (2 điểm)

- Triển khai tốt kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư xuất sắc nhân kỷ niệm 82 năm thành lập MTDTTN Việt Nam. (2 điểm)

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tự quản; phối hợp với HĐND cùng cấp tham mưu để đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận. (2 điểm)

- Thành lập, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các ban tư vấn, các tổ chức tư vấn và cộng tác viên các cấp. (3 điểm)

6. Công tác Dân tộc và Tôn giáo (16 điểm)

- Có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 75/HD-MTTQ-BTT ngày 13/02/2012 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tôn giáo, dân tộc và công tác đối ngoại nhân dân vận động kiều bào đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế. (5 điểm)

- Chủ động tham gia phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ. (3 điểm)

- Vận động chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện. (3 điểm)

- Có báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình các dân tộc, các tôn giáo. (2 điểm)

- Vận động, tập hợp, đoàn kết tốt các dân tộc, các tôn giáo; tích cực và chủ động tham gia giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; không để xảy ra “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo ở địa phương. (3 điểm)

7. Công tác Văn phòng: (16 điểm)

- Báo cáo đầy đủ hằng tháng, 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất...; đảm bảo thời gian và chất lượng các báo cáo; có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền và Mặt trận tỉnh đúng, kịp thời. (6 điểm)

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng trường mẫu giáo do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ. (2 điểm)

- Thực hiện tốt các thông tin bằng thư điện tử. (3 điểm)

- Có văn bản đăng ký thi đua gửi về Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thi đua năm 2012; chấp hành tốt công tác thông tin báo cáo và hồ sơ thủ tục khen thưởng theo đúng số lượng, thời gian quy định. (5 điểm)

Tổng cộng: 95 điểm. Còn 5 điểm sẽ do Ban Thường trực, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, thưởng cho các Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn đột xuất trong năm hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất, có nhiều gương điển hình, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao trong công tác năm 2012.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung tiêu chí thi đua nêu trên, đối chiếu với tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định 291/QĐ.UBMT của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cuối năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng báo cáo thi đua, có nhận xét đánh giá từng nội dung (có số liệu cụ thể chứng minh kèm theo) tự nhận xét, chấm điểm và đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xét tặng thưởng (Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

2. Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành nhận xét, đánh giá từng Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế theo các nội dung tiêu chí thi đua trên và bình chọn, suy tôn 02 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tiêu biểu xuất sắc đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ xuất sắc và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ.

3. Các ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi và chấm điểm theo các lĩnh vực phụ trách.

4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét quyết định.

Căn cứ vào hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, các cuộc vận động, các phong trào thi đua; cuối năm báo cáo kết quả gửi về Văn phòng cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (địa chỉ: 47 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế, ĐT: 3848200, Fax: 3827283) trước ngày 10/11/2012.

                                                                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                         Phó Chủ tịch Thường trực

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                    Võ Văn Chinh

Attachments:
Download this file (2012_Huong dan cong tác thi dua.doc)2012_Huong dan cong tác thi dua.doc[ ]64 Kb

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: