ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
 
Số: 93/HD-MTTW-BTT
 
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
                    Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN
Thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của
Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với
người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Ngày 21/11/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Về trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những người được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội.

- Để đánh giá mức độ tín nhiệm của cử tri đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tổng hợp ý kiến nhân dân về các nội dung:

Thứ nhất, về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Thứ hai, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Tại các huyện, quận, phường đang thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 28/11/2013 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân thì không thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Việc đánh giá tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ trong Ủy ban nhân dân tại các địa phương này được thực hiện theo quy định tại văn bản khác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Nguồn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn thông qua:

- Các hội nghị tiếp xúc cử tri;

- Quá trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

- Hoạt động thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn được tính trong thời gian một năm trước năm lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Thời điểm gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những người người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thời hạn gửi báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và gửi báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chậm nhất 30 ngày trước khi kỳ họp của Quốc hội khai mạc (trước kỳ họp Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể).

- Căn cứ tình hình thực tế ở mỗi địa phương, thời hạn gửi báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu cũng sử dụng cách tính tương tự như trên.

- Các nội dung liên quan khác thực hiện theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để có hướng dẫn kịp thời.

Trên đây là Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới ở địa phương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Thường trực MTTW;
- Các ban, đơn vị;
- Lưu: VT, DCPL.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Văn Pha

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: