Ngày 01/10/2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn số 116/KH-UBMT về việc Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2013.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----------------------                                            -----------------------------             
 BAN THƯỜNG TRỰC     
                                      
   Số: 116/KH-UBMT                                              Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2012  

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN
Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND
và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2013
--------------

Căn cứ Điều 26 của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch của Chính phủ - Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008 hướng dẫn thi hành các điều 11, 14, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Thực hiện công văn số 69-CV/MTTW ngày 03/7/2012 của Ban Thường trực UBTW MTTQ MTTQ Việt Nam hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã năm 2013 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1- Tiếp tục phát huy kết quả qua 3 lần phiếu tín nhiệm nhằm không ngừng nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận, các Ban công tác Mặt trận và nhân dân ở khu dân cư tham gia góp ý kiến vào bản kiểm điểm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã đối với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

2- Quá trình triển khai thực hiện phải thực sự dân chủ, đoàn kết, đúng qui định của pháp luật và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

3- Trước khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện dân chủ cơ sở.

II. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm:

Là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã có thời gian giữ chức vụ đủ 02 năm ( tính từ tháng 6/2011).

III. Thời gian lấy phiếu tín nhiệm:

Thời gian tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở cấp xã từ 01/9 đến 30/9/2013.

IV. Tiến độ triển khai lấy phiếu tín nhiệm:

1- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà và thành phố Huế (giữa tháng 6/2013).

2- Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà và thành phố Huế tiến hành tập huấn cho Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã (đầu tháng 7/2013).

3- Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã tiến hành hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (tổ dân phố) (đầu tháng 8/2013).

V. Công tác triển khai và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm:

1. Các bước chuẩn bị ở cấp xã:

- Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã báo cáo với Cấp ủy cùng cấp cho ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm.

- Thông báo cho những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm biết kế hoạch, thời gian, địa điểm và yêu cầu những người đó chuẩn bị bản kiểm điểm gửi đến Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm (nội dung bản kiểm điểm theo hướng dẫn).

- Chỉ đạo Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư (tổ dân phố) phối hợp với Trưởng thôn (Tổ trưởng dân phố) tổ chức hội nghị để cử tri đóng góp ý kiến vào bản kiểm điểm của những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm.

- Chậm nhất là 05 ngày trước ngày tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã gửi giấy mời, kèm theo bản kiểm điểm công tác của những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm đến những người thuộc thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm.

2. Việc tổ chức Hội nghị ở thôn (tổ dân phố) để nhân dân góp ý vào bản kiểm điểm:

- Chủ tọa hội nghị: Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư (tổ dân phố).

- Thành phần hội nghị:

+ Đại biểu mời: Đại diện UBMTTQVN cấp xã; Đại diện cấp uỷ thôn, Thôn trưởng (tổ dân phố), những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm;

+ Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn (tổ dân phố) hoặc cụm dân cư.

- Chương trình hội nghị:

+ Chủ tọa hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nêu mục đích yêu cầu, nội dung hội nghị tham gia góp ý kiến vào bản kiểm điểm của những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm;

+ Giới thiệu người để hội nghị cử làm thư ký ghi biên bản và phải được trên 50% cử tri tham dự biểu quyết tán thành;

+ Chủ tọa hội nghị mời những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm trình bày bản kiểm điểm. Nếu người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm không thể tham dự được thì việc đọc bản kiểm điểm sẽ do chủ tọa hội nghị quyết định.

+ Mời cử tri tham gia đóng góp ý kiến vào bản kiểm điểm đối với từng người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm.

+ Mời những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phát biểu làm rõ những vấn đề hội nghị nêu ra (nếu có).

+ Chủ tọa tóm tắt ý kiến trong hội nghị và bế mạc.

Sau hội nghị, chậm nhất 2 ngày chủ tọa gửi biên bản lên UBMTTQVN cấp xã (Biên bản ghi theo Mẫu số 4/PTN).

3. Việc tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm ở cấp xã.

- Chủ trì hội nghị: Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã.

- Thành phần chính thức tham dự lấy phiếu tín nhiệm: Các ủy viên Ủy Ban MTTQVN cấp xã; Các Ủy viên Ban Thường vụ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; Trưởng Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã (nếu có); Bí thư chi bộ thôn (tổ dân phố); Trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố); Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư (tổ dân phố).

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu chính thức tham dự.

- Đại biểu mời dự hội nghị: Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện; Đại diện cấp ủy cấp xã; Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; Những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu khách mời được phát biểu ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết.

- Nội dung chương trình hội nghị:

+ Chủ trì hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nêu mục đích yêu cầu, nội dung hội nghị;

+ Giới thiệu người để hội nghị bầu thư ký trong số đại biểu chính thức của hội nghị; Thư ký thực hiện nhiệm vụ khi có trên 50% đại biểu chính thức tham dự hội nghị biểu quyết tán thành;

+ Người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm trình bày bản kiểm điểm trước hội nghị. Nếu người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm không thể tham gia hội nghị thì việc đọc bản tự kiểm điểm sẽ do chủ tọa hội nghị quyết định;

+ Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân ở các thôn (tổ dân phố);

+ Chủ tọa giới thiệu những nội dung cần tập trung tham gia vào bản kiểm điểm của những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm.

+ Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản tự kiểm điểm của những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm;

+ Mời những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phát biểu làm rõ những vấn đề do các đại biểu tham dự hội nghị nêu ra (nếu có);

+ Mời đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến;

+ Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm;      

Hội nghị bầu Tổ kiểm phiếu từ 3 đến 5 người là đại biểu chính thức của hội nghị, Tổ kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ khi có trên 50% số đại biểu chính thức tham dự biểu quyết tán thành;

Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, phát phiếu (Mẫu số 1/PTN), kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu (Mẫu số 3/PTN) và công bố kết quả kiểm phiếu;

+ Thông qua biên bản hội nghị lấy phiếu tín nhiệm (Mẫu số 2/PTN).

- Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

+ Sau khi kết thúc hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã gửi báo cáo kết quả (Mẫu số 2/PTN, Mẫu số 3/PTN, Mẫu số 5/THPTN) và kèm theo kiến nghị của hội nghị đến: Cấp ủy, Thường trực HĐND cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy cấp huyện, Thường trực HĐND, UBND cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, lưu UBMT cấp xã.

+ Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm (Mẫu số 6/THPTN) về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật).

VI. Kinh phí tổ chức thực hiện:

Kinh phí tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban MTTQVN cấp xã do UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp cân đối cho ngân sách cấp xã để UBND cấp xã cấp cho Ủy ban MTTQVN cùng cấp tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện dự trù kinh phí lấy phiếu tín nhiệm và hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã dự trù kinh phí gửi đến HĐND cùng cấp trước 30/10/2012 để bố trí kinh phí công tác lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013,

Đây là công việc rất quan trọng trong năm 2013, do vậy yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế và cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình các bước lấy phiếu tín nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật ĐT : 054.3831.799, Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .vn) để được giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung./.

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                      Phó Chủ tịch Thường trực

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                               Võ Văn Chinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: