Thực hiện Quyết định số 352 QĐ/UBMT ngày 08/01/2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam về việc phân công thực hiện chương trình công tác năm 2013, Ban Dân chủ Pháp luật phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban với những công việc cụ thể như sau:

I. Chương trình công tác trọng tâm năm 2013:

1. Quý I:

- Tham mưu Ban Thường trực xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong hệ thống Mặt trận.

- Phối hợp với Văn phòng và các Ban tham mưu Tổ chức các hội nghị lấy kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 theo kế hoạch.

- Tham mưu cho Ban Thường trực báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

- Tham mưu cho Ban Thường trực dự thảo kế hoạch giám sát năm 2013 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Thường trực phối hợp với Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp xây dựng các dự thảo kế hoạch giám sát kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giai đoạn 2009 – 2012 và giám sát kiểm tra việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án 2-212 tại các địa phương, đơn vị.

- Tham mưu và phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật.

- Tham gia một số Đoàn tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, … theo sự phân công của Ban Thường trực.

- Tham dự các hội nghị tổng kết của các ngành theo sự phân công của Ban Thường trực.

- Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng gửi Văn phòng để tổng hợp báo chung.

- Tham mưu cho Ban Thường trực về Chương trình công tác của Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật; Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn.

2. Quý II:

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên, các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, các vị Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi đến Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND tỉnh theo đúng tiến độ chung.

- Tham mưu Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế theo hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung MTTQ Việt Nam.

- Tham mưu phối hợp tổ chức triển khai các kế hoạch giám sát, kiểm tra với các ngành Thanh tra và Tư pháp.

- Tham mưu và phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật.

- Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng gửi Văn phòng để tổng hợp báo chung.

- Tham mưu phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội và báo cáo tổng hợp ý kiến của tri sau đợt tiếp xúc.

- Tham dự các hội nghị và các Đoàn giám sát của các ngành và thực hiện một số nội dung công tác khác theo sự phân công của Ban Thường trực.

- Tham mưu cho Ban Thường trực tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội đồng tư vấn DCPL;

3. Quý III:

- Tham mưu xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2013.

- Tham mưu và phối hợp với Văn phòng chuẩn bị Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm chuẩn bị cho kỳ thứ VI Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xây dựng và hoàn chỉnh các báo cáo giám sát, kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giai đoạn 2009-2012 và báo cáo giám sát, kiểm tra tỉnh hình tiếp tục triển khai đề án 2-212 năm 2013 của các địa phương, đơn vị.

- Tham mưu phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội và báo cáo kết quả kỳ họp của Quốc hội.

- Tham dự các hội nghị và các Đoàn giám sát của các ngành và thực hiện một số nội dung công tác khác theo sự phân công của Ban Thường trực.

- Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng gửi Văn phòng để tổng hợp báo chung.

4. Quý IV:

- Thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội Mặt trận Tổ quóc Việt Nam theo sự phân công của Ban Thường trực.

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2013.

- Tham mưu phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội trước và sau kỳ họp, tổng hợp báo cáo ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội.

- Tham mưu và phối hợp với Văn phòng chuẩn bị Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013 chuẩn bị cho kỳ thứ cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng gửi Văn phòng để tổng hợp báo chung.

- Tham dự các hội nghị và các Đoàn giám sát của các ngành và thực hiện một số nội dung công tác khác theo sự phân công của Ban Thường trực.

- Tham mưu cho Ban Thường trực tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013 của Hội đồng tư vấn DCPL;

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Đồng chí Trần Mạnh, Trưởng Ban DCPL, Giám đốc nhà văn hoá hữu nghị:

- Chịu trách nhiệm chung trước Ban Thường trực và lãnh đạo cơ quan về hoạt động của Ban DCPL và Nhà VHHN.

- Tham mưu cho Ban Thường trực về Chương trình công tác của Hội đồng tư vấn DCPL; Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn.

- Xây dựng đề cương tập huấn các lĩnh vực công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền để giảng bài tại các lớp tập huấn do UBMTTQVN tỉnh và cấp huyện tổ chức.

- Tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động của Mặt trận.

- Chủ động nắm tình hình, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

- Tham mưu xây dựng Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền sau tháng đầu năm và năm 2013 chuẩn bị cho kỳ thứ định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tham mưu phối hợp với các ngành triển khai các kế hoạch giám sát, kiểm tra.

- Tham mưu xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuật.

- Tham gia các đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành khi có sự phân công.

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng ban DCPL:

- Tham mưu xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp dự thảo Hiến pháp 1992; tham mưu  nghiên cứu, tham gia góp ý kiến vào các dự án Luật, pháp lệnh, Nghị quyết theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND và UBND.

- Tham mưu phối hợp với các ngành Thanh tra, Tư pháp xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra và xây dựng các báo cáo của các đoàn giám sát, kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra.

- Tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động của Mặt trận.

- Tham mưu phân công lịch công tác tiếp dân của Ban, xin ý kiến lãnh đạo và bố trí lịch để lãnh đạo tiếp công dân khi có đơn, thư yêu cầu của công dân.

- Tham mưu lịch phân công lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên cơ quan tham dự các buổi TXCT và tổng hợp báo cáo phản ánh, kiến nghị của cử tri.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình lấy ý kiến của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ cấp xã hoặc nhân dân ở khu dân cư đối với các vị thẩm phán Toà án nhân dân 2 cấp, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trước khi được Hội đồng xét bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm theo hướng dẫn của thông tư liên tịch số 01, ngày 01/4/2003 của liên ngành: Toà án nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Tham gia các đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành khi có sự phân công.

- Tham mưu xây dựng báo cáo cho Ban Thường trực các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Luật và tuyên truyền pháp luật khi có yêu cầu.  Định kỳ tham mưu các báo cáo hoạt động 06 tháng, 01 năm của Ban và các nội dung công việc được giao theo kế hoạch.

3. Đồng chí Hồ Đình Hoa, Chuyên viên Ban DCPL:

- Tham mưu tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.  

- Tham mưu và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Mặt trận cơ sở thực hiện các nội dung kế hoạch đã đề ra, tổng hợp các đơn vị đã thực hiện để đề xuất đánh giá công tác thi đua cuối năm của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.

- Tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động của Mặt trận

- Tham mưu phối hợp với Văn phòng quản lý, sử dụng Phòng tiếp công dân đưa vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

- Tổng hợp, phân loại số lượng đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo hàng tháng; lập sổ theo dõi tiếp công dân để báo cáo Ban Thường trực.

- Tham mưu theo dõi UBMTTQVN các cấp trong việc xây dựng và bổ sung quy chế tiếp công dân, chủ động phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở địa phương để thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, hạn chế thấp nhất trình trạng khiếu kiện vượt cấp

 - Tham gia các đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành khi có sự phân công của Ban Thường trực và lãnh đạo Ban.

- Tham mưu  hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung liên quan về thực hiện các nội dung của Pháp lệnh 34, hoạt động của Ban TTND và Giám sát đầu tư ở cộng đồng và đề xuất tham mưu báo cáo cho Ban Thường trực khi có yêu cầu. Định kỳ báo cáo hoạt động tháng, quý của Ban và các nội dung công việc được giao theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch phân công công tác Dân chủ Pháp luật năm 2013, Ban DCPL kính báo cáo Ban Thường trực biết để theo dõi kiếm tra và rất mong sự phối hợp tốt hơn nữa của Văn phòng và các Ban UBMTTQVN tỉnh nhằm  hoàn thành tốt nhiệm vụ Mặt trận năm 2013.

                                                                                                                    TM. BAN DÂN CHỦ PHÁP LUẬT
                                                                                                                      Trưởng ban
                                                                                                                    (Đã ký)
                                                                                                                    Trần Mạnh
Attachments:
Download this file (Phan cong cong tac nam 2013.doc)Phan cong cong tac nam 2013.doc[ ]55 Kb

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: