ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -------------------------                                       ---------------------------------

    BAN THƯỜNG TRỰC

      Số: 96/KH.UBMT                                           Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 3 năm 2012


KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuyên dương Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư xuất sắc
nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012)         

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2012 về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế tổ chức “Tuyên dương Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012) và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Nhằm ghi nhận sự đóng góp và động viên khích lệ đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;

- Nâng cao vai trò, vị trí của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong việc tuyên truyền vận động, đoàn kết, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2012;

- Yêu cầu việc bình chọn Trưởng ban công tác Mặt trận phải đảm bảo khách quan, dân chủ, chính xác, thực sự tiêu biểu.

II. Tiêu chuẩn cán bộ được tuyên dương:

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư vững mạnh;

2. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; khu dân cư đạt chuẩn văn hóa.

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước; phối hợp thực hiện pháp lệnh về quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư; hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp ở khu dân cư;

4. Nhiệt tình công tác, có đạo đức, phẩm chất trong sáng được nhân dân tín nhiệm.

5. Có thời gian giữ chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư ít nhất là 5 năm, có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, đã được tặng bằng khen hoặc giấy khen.

III. Thời gian, số lượng và thủ tục:

1. Thời gian: 7 giờ 30, ngày 14 tháng 11 năm 2012 ( Thư tư)

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh; (Số 16, Lê Lợi, Thành phố Huế ). Lễ Tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (TRT)

3. Số lượng: Tổng số người được tuyên dương là: 152 người, mỗi xã, phường, thị trấn chọn một vị Trưởng ban công tác Mặt trận xuất sắc nhất đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên dương;

4. Thủ tục đề nghị:

- Công văn đề nghị tuyên dương Trưởng ban công tác Mặt trận xuất sắc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế;

- Bảng tóm tắt thành tích của từng cá nhân (trên 2/3 trang A4);

- Danh sách trích ngang cán bộ được tuyên dương;

- Một ảnh 4 x 6 để làm kỷ yếu.

IV. Chương trình:

Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Tuyên dương Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư xuất sắc.

1. Văn nghệ chào mừng;

2. Tuyên bố lý do;

3. Chào cờ;

4. Ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam;

5. Báo cáo thành tích tuyên dương Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư năm 2012;

6. Lãnh đạo tỉnh phát biểu;

6. Đọc Quyết định Tuyên dương và trao quà lưu niệm;

7. Bế mạc.

V. Tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở tiêu chuẩn quy định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức phát động phong trào thi đua, thông qua đó để tiến hành bình chọn Trưởng ban công tác Mặt trận xuất sắc nhất đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên dương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp huyện biên tập bảng thành tích cá nhân thành 2/3 trang A4 và gửi Email về địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 05/9/2012 để triển khai xây dựng phóng sự tuyên truyền và làm kỷ yếu.

- Văn phòng Ủy ban Mặt trận tỉnh dự toán kinh phí, chuẩn bị quà tặng và phối hợp tổ chức tốt Lễ Tuyên dương Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư;

- Ban Tổ chức - Tuyên giáo và Văn phòng Ủy ban Mặt trận tỉnh giúp Ban Thường trực theo dỏi, đôn đốc Ủy ban Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện kế hoạch; chuẩn bị các nội dung về truyền thống, báo cáo tuyên dương, xây dựng phóng sự về hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu của Trưởng ban công Mặt trận, nhằm động viên cán bộ Mặt trận khu dân cư thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2012.

                                                                                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                            Võ Văn Chinh


Tin mới hơn: