Ngày 02/10/2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBMT về việc Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----------------------                                       -----------------------------             
 BAN THƯỜNG TRỰC     
                                      
   Số: 118/KH-UBMT                                                   Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2012  

KẾ HOẠCH
Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư
nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2012)  


Thực hiện Hướng dẫn số 71/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, động viên nhân dân khắc phục mọi khó khăn vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động năm 2012 và bàn biện pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tạo ra không khí đoàn kết, dân chủ, đổi mới trong nhân dân, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tập trung tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với tinh thần trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, mang tính quần chúng tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI

1. Nội dung:

1.1. Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, tính tự tôn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về những thành tựu của đất nước, của quê hương gắn với việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các Cuộc vận động trong thời gian tới.

1.3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

1.4. Phát động thi đua Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương năm 2013.

1.5. Tổ chức các hoạt động:

- Kiểm tra, tiến hành bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”; khởi công xây dựng, bàn giao các nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi xã hội, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tặng quà học sinh nghèo học giỏi, nạn nhân chất độc da cam …

- Tổ chức làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và tuỳ theo điều kiện có thể tổ chức “bữa cơm đại đoàn kết” tại khu dân cư.

2. Hình thức và biện pháp thực hiện

2.1 Hình thức: Chương trình tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư và tùy điều kiện đặc điểm của từng nơi để tổ chức. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

* Phần lễ:

+ Chào cờ.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.

+ Ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nêu bật vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay (có đề cương tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

+ Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động (có đề cương báo cáo kèm theo).

+ Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

+ Công bố danh sách các hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa ba năm liền (nếu có).

+ Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích trong năm 2012.

+ Trao quà cho học sinh khó khăn học giỏi.

+ Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

+ Phát động thi đua năm 2013.

+ Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

* Phần hội:

+ Tùy theo từng điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động, khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

+ Phần hội nên tổ chức ở từng khu dân cư để mọi người trong khu dân cư có điều kiện tham gia. Trường hợp các khu dân cư có số hộ quá ít hoặc khó khăn có thể tổ chức phần hội theo hình thức liên khu dân cư hoặc tổ chức ở cấp xã do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp quyết định phù hợp thực tế của địa phương, cơ sở.

 2.2. Trang trí ngày hội:

- Băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong khu dân cư.

- Ma két trang trí:

Phù hiệu Mặt trận

  Khu dân cư … xã …


Cờ Tổ quốc 

 

Tượng (ảnh Bác Hồ)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam

(18/11/1930 – 18/11/2012)

Ngày ….. tháng … năm 2012

2.3. Biện pháp:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với ngành Văn hoá xây dựng chương trình, nội dung tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức Ngày hội, tuỳ theo điều kiện có thể tổ chức điểm trước khi tổ chức đồng loạt hoặc tổ chức đồng loạt các khu dân cư trong một ngày.

- Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công chuẩn bị tốt các nội dung của Ngày hội; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về nội dung tổ chức Ngày hội trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình để toàn dân biết.

- Thời gian Ngày hội diễn ra (từ ngày 01/11 đến 18/11/2012).

2.4. Thành phần tham dự Ngày hội:

+ Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, tùy theo điều kiện có thể mời toàn thể thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình; mời các vị nhân sĩ, trí thức, họ tộc, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, có uy tín, cán bộ, công chức sinh sống ở khu dân cư cùng tham dự Ngày hội.

+ Mời các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn khu dân cư tham dự Ngày hội.            

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã:

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với Chính quyền, ngành Văn hoá Thông tin và các tổ chức thành viên cùng cấp thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận Khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội.

Xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp về tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Mỗi huyện, thị xã chọn 2 khu dân cư (riêng thành phố Huế chọn 4 khu dân cư) để tổ chức trong 02 ngày 15 và 16/11/2012, đăng ký thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức mời lãnh đạo tỉnh cùng tham dự Ngày hội và trong các khu dân cư đó chọn 10 em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao học bổng cho các em (mỗi xuất 500.000 đồng). Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Huế gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua Ban phong trào) trước ngày 30/10/2012.

2. Văn phòng và các Ban của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Văn phòng, Ban Phong trào tham mưu Ban Thường trực mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Ban phong trào xây dựng đề cương báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động ở khu dân cư và các biểu mẫu liên quan, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ sở triển khai, và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

Ban Tổ chức - Tuyên giáo:

Xây dựng đề cương tuyên truyền và kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012).

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động kỷ niệm như: Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng qùa, trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình chính sách …

Kết thúc việc tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và Thành phố Huế báo cáo tình hình về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất vào 25/11/2012 (qua Ban Phong trào) để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

                                                                                                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                                             Phó Chủ tịch

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                        Hồ Thị Ngọc Diệp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: