Công văn về Báo cáo số liệu TCCB Mặt trận năm 2017

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành công văn về báo cáo số liệu tổ chức cán bộ Mặt trận các cấp năm 2017. Ban Biên tập đăng tải toàn bộ nội dung công văn theo flie đính kèm:

Đọc thêm...

 

Kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Ngày 12/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-MTTQ về việc phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên. Ban Biên tập đăng tải toàn bộ nội dung kế hoạch như sau (Kèm theo file):

Đọc thêm...

 

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 12/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 17 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Biên tập đăng tải nội dung công văn theo file đính kèm:

Đọc thêm...

 

Công văn báo cáo tình hình biên chế cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện năm 2017

Ngày 06/03/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 683/CV-UBMT về việc báo cáo tình hình biên chế cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện năm 2017. Ban Biên tập đăng tải nội dung công văn theo file đính kèm:

 

Hướng dẫn công tác phong trào năm 2017

Ngày 20 tháng 02 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 26/HD-UBMT về công tác phong trào năm 2017. Ban Biên tập đăng tải toàn bộ nội dung theo file đính kèm:

 
Các bài viết khác...
KetLuan481
KY_YEU_MATTRAN
MATTRAN_TTH
80Nam1
rmodule51
BAUCU
banner_xay_dung_nong_thon
mientrung1

Lượt truy cập

Trang liên kết