ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số 139/CTHĐ-UBMT                                         Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 8 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH
PHỐI HỢP THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG
của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW
“Xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương” 

A.KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN KẾT LUẬN 48-KL/TW

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện đạt một số kết quả bước đầu như sau:

Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 48-KL/TW đến các tầng lớp nhân dân; nhân dân phấn khởi, bày tỏ tin tưởng Kết luận số 48-KL/TW đây là thời cơ lớn để tỉnh nhà viết nên trang sử mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển, thực hiện CNH - HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư "; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” góp phần tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2005 – 2010 đạt trên 12%. GDP bình quân đầu người đạt 1.150USD . Tỉ trọng công nghiệp – du lịch – dịch vụ trong GDP tăng lên 84,8%, tỉ trọng nông nghiệp còn 15,2%. Thu ngân sách đạt hơn 3.000 tỉ đồng (năm 2010).

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tựu. Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, trình độ dân trí được nâng lên. Xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Khoa học – công nghệ từng bước phát triển. Nâng cấp, xây mới các thiết chế văn hóa.

Chương trình xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Đến nay cơ bản đã xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở và bố trí định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho dân thủy diện đầm phá và dân vạn đò sông Hương.

Mạng lưới đô thị được mở rộng và phát triển. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng đô thị ngày càng khang trang, văn minh.

Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, chức sắc các tôn giáo nhằm phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận, đoàn kết các tầng lớp nhân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới, chiều sâu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới”, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, góp phần thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tuy vậy cũng còn những hạn chế, tồn tại: Chưa phát huy cao độ nguồn lực trong nhân dân để khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển đô thị. Chất lượng của một số cuộc vận động chưa cao, chưa đều.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP VẬN ĐỘNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾT LUẬN 48-KL/TW.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29/7/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011 – 2015), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị như sau:

I. MỤC TIÊU:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch; khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao".

II. CÁC CHỈ TIÊU:

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2015, đến cuối năm 2013 toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sau:

1. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân tăng 13%/năm.

2. GDP bình quân đầu người đạt 1.800USD.

3. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 50 – 60 ngàn tỉ đồng.

4. Thu ngân sách đạt trên 5.000 tỉ đồng.

5. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 6%[1].

6. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trong khu vực nội thị[2] đạt trên 90%. Tỉ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 15%. Lao động được đào tạo nghề đạt 55%[3].

7. Tỉ lệ đô thị hóa trên 50%. Tỉ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố ở khu vực nội thị đạt trên 80%. Phấn đấu trên 7 khu đô thị mới được công nhận đô thị kiểu mẫu.

8. Tỉ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng đạt trên 15%. Mật độ đường trong khu vực nội thị đạt trên 10km/km2 .

9. Cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị đạt trên 900kwh/người/năm. Tỉ lệ đường phố chính ở đô thị được chiếu sáng đạt trên 95%; ngõ hẻm đạt 70 – 80%.

10. Tỉ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 85% (theo quy chuẩn quốc gia), trong đó sử dụng nước sạch đạt 63%. Tỉ lệ dân số khu vực nội thị các đô thị mới được cấp nước sạch đạt 100%.

11. Mật độ đường ống thoát nước chính ở các đô thị đạt 4km/km2. Tỉ lệ nước thải sinh hoạt được xử tý đạt trên 60%. Tỉ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải đạt trên 90%.

12. Đất cây xanh công cộng ở các đô thị đạt trên 5m2/người. Tỉ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt trên 90%.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng: Thành phố sinh thái, cảnh quan, di sản, văn hóa và thân thiện môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ hình thành cụm đô thị động lực: Huế - Tứ Hạ - Phú Bài - Thuận An - Bình Điền và các đô thị mới gồm: đô thị loại III Chân Mây - Lăng Cô và các đô thị loại V: Phú Đa, Bình Điền, Phong Thu, Thủy Tân, Thanh Hà, Vinh Thanh, A Đớt, Hồng Vân; xây dựng đô thị A Lưới mở rộng; tham gia điều chỉnh quy hoạch ngành phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020. Gắn sắp xếp chỉnh trang đô thị với việc hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 112 xã. Hoàn chỉnh Đề án thành lập thị xã Hương Trà để trình Chính phủ vào cuối năm 2011.

Tăng cường công tác phản biện xã hội, sự giám sát của nhân dân trong xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch.

2. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; hoàn thành xây dựng các công trình lớn và quan trọng.

Tập trung phát triển hệ thống giao thông đối ngoại, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, bến số 2, số 3 Cảng nước sâu Chân Mây; hoàn thành hệ thống giao thông kết nối đô thị động lực và các đô thị vệ tinh: Huế - Sịa, Huế - Thuận An, Huế - Bình Điền…; nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông nội thị, ưu tiên hạ tầng kỷ thuật và chỉnh trang đô thị Huế, một số tuyến của thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Thuận An, Bình Điền, Sịa…; tăng cường hệ thống cấp nước và xử lý nước thải đô thị, cải thiện môi trường nước thành phố Huế và nâng cấp, xây dựng các nhà máy nước, hoàn thành hệ thống cấp nước đến các xã ven biển, đầm phá.

Khuyến khích và động viên các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án, công trình.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”gắn với vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm dịch vụ lớn và du lịch của cả nước và khu vực, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển nhanh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tập trung nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, các sản phẩm xuất khẩu sử dụng nhiều lao động.

Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất. Nghiên cứu, lựa chọn ứng dụng thành quả khoa học - công nghệ cho các ngành công nghiệp, dịch vụ chủ lực và có lợi thế cạnh tranh.

4. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh phát triển hạ tầng xã hội, huy động nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa đặc sắc, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của Việt Nam.

Nghiên cứu, hoàn thiện bản sắc văn hóa Huế. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kỳ Festival, tăng cường các hoạt động đối ngoại để quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Xây dựng đồng bộ thiết chế văn hóa các cấp; xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật đạt chuẩn quốc gia.

Xây dựng Đại học Huế với các thiết chế của trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và trở thành Đại học quốc gia. Huy động các nguồn lực để xây dựng đầu tư cho giáo dục phổ thông theo hướng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, hoàn thiện mạng lưới giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng gò đồi, miền núi, vùng đầm phá, ven biển. Chú trọng đầu tư giáo dục đỉnh cao. Phát triển mạng lưới trường nghề, các trung tâm dạy nghề cấp huyện, cụm xã.

Xây dựng các thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu với hạt nhân là bệnh viên Trung ương Huế mang tầm quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; hoàn thành xây dựng bệnh viện tuyến huyện. Đầu tư trang thiết bị và bố trí đủ nhân lực cho các trạm y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường phòng chống các dịch bệnh. Xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe.

Xúc tiến thành lập và từng bước đầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao. Huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế khoa học – công nghệ.

5. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Tập trung hỗ trợ giải quyết việc làm và ổn định đời sống của nhân dân. Ưu tiên các xã chưa thoát nghèo và bảo đảm giảm nghèo bền vững. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách có công với nước.

6. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ và phát sinh “điểm nóng”.

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân. Coi trọng và giữ vững quan hệ đặc biệt với các tỉnh nước bạn Lào.

7. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý đô thị và nhân lực quản lý đô thị trong tương lai.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tập trung cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, hoàn thiện các quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt có hiệu quả; nâng cao ý thức, xây dựng nếp sông văn minh đô thị. Xây dựng Thừa Thiên Huế có thiên nhiên đẹp, xã hội đẹp, con người đẹp.

Vận động khuyến khích, thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nhân ở mọi vùng, mọi miền, ở trong và ngoài nước tham gia xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế.

8. Tích cực nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong nhân dân; động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, tạo bước chuyển biến về cải cách hành chính, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước và đại biểu dân cử. Thực hiện tốt công tác Thanh tra nhân dân, làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân tại địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

9. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận 62 KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cuả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” gắn với cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hướng mạnh hoạt động của Mặt trận về cơ sở và địa bàn dân cư nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đến cuộc sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa.

Củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đảm bảo đủ số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng. Phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy chuyên trách Mặt trận các cấp, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng và các Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Thường trực theo dõi tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề ra.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, báo cáo với cấp ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Kết luận số 48-/KL của Bộ Chính trị “Xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Văn phòng) kết quả triển khai chương trình hành động để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

                                                                                                      TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
                                                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                       Trần Phùng


[1]Đến cuối năm 2014 giảm còn 5%.

[2] Bao gồm thành phố Huế và các đô thị vệ tinh.

[3] Đến năm 2015 đạt 60%.


Attachments:
Download this file (2011_CTHD Thuchien KL 48-BCT 6.doc)2011_CTHD Thuchien KL 48-BCT 6.doc[ ]73 Kb

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: