ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------                                          ------------------------------------
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 95/HD-MTTQ-BTT                                                    Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 6 năm 2013

HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Căn cứ vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2013, căn cứ Quyết định số 291/QĐ.UBMT ngày 14/2/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, căn cứ Hướng dẫn số 96/HD-MTTW-BTT của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế như sau:

I. NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ ĐIỂM CHẤM

1. Công tác Tuyên giáo: (14 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tốt hướng dẫn số 88/HD-MTTQ-BTT ngày 27/02/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có các hình thức phối hợp tốt với các cơ quan thông tin báo chí, truyền hình để tuyên truyền về các nội dung trong hướng dẫn. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ tổng kết các nội dung gửi về Mặt trận tỉnh theo yêu cầu. (3 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 91/HD-BTT ngày 19/3/2013 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tuyên truyền biển đảo và công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào năm 2013 trong hệ thống Mặt trận; định kỳ 6 tháng, 1 năm có báo cáo kết quả gửi về Mặt trận tỉnh. (2 điểm).

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 79/HD-MTTW-BTT ngày 31/01/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Có tổ chức sơ kết, nêu gương, nhận rộng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả gửi về Mặt trận tỉnh. (2 điểm)

- Có các giải pháp chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuối năm có báo cáo chuyên đề riêng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh). (2 điểm)

- Có nội dung, giải pháp tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2013; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (2 điểm).

- Tích cực tham gia viết bài Thông tin Công tác Mặt trận và trang Web của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (phải có ít nhất 02 bài viết đăng trên Thông tin CTMT và 05 tin hoạt động). (3 điểm).

2. Công tác Phong trào: (14 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Hướng dẫn số 82/HD.MTTW-BTT ngày 01/02/2013 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về công tác phong trào năm 2013. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về Mặt trận tỉnh theo yêu cầu (4 điểm)

- Có kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (theo Hướng dẫn số 85/HD.UBMT ngày 11/10/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) và Báo cáo kết quả theo yêu cầu. (3 điểm)

- Có kế hoạch và báo cáo kết quả theo yêu cầu việc phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, dân số - KHHGĐ, y tế, giáo dục, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. (3 điểm)

- Có hướng dẫn và tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2013 và có báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Tỉnh. (2 điểm)

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội ở địa phương; công tác vận động, tiếp nhận, quản lý tiền, hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt (nếu có) (2 điểm)

3. Công tác Dân chủ - Pháp luật: (16 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện hướng dẫn số 86/HD-MTTQ-BTT ngày 31/01/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2013. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về trung ương theo yêu cầu (5 điểm)

- Có kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 317/KH-MTTW –BTT ngày 02/01/2013 của MTTW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tiếp tục triển khai xây dựng dự án Luật MTTQVN (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi)…; chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Có báo cáo gửi về Mặt trận tỉnh theo đúng yêu cầu, tiến độ (3 điểm)

- Có nội dung, giải pháp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước (2 điểm)

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 125/KH.UBMT ngày 05 tháng 2 năm 2013 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Giám sát, kiểm tra việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 – 2016” trong năm 2013. (2 điểm)

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 126/KH.UBMT ngày 25/02/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Giám sát, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Ban TTND trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2012 (2 điểm)

- Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hôi đồng nhân dân các cấp. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh, có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương và gửi về Mặt trận tỉnh (các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh). (2 điểm)

4. Công tác Kinh tế và đối ngoại: (9 điểm)

- Có nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Hướng dẫn số 81/HD-MTTW-BTT ngày 07/02/2013 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân. Có báo cáo 06 tháng, 01 năm, các nội dung gửi về Mặt trận tỉnh theo yêu cầu. (4 điểm)

- Có Kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. (2 điểm)

          - Có Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 16/8/2011 của Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04- CT/ TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. (3 điểm)

5. Công tác Tổ chức - Cán bộ: (14 điểm)

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Mặt trận tỉnh về chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội VIII Mặt trận tỉnh và về tổ chức, bộ máy, biên chế; kiện toàn các chức danh Ban Thường trực theo đúng Điều lệ và hướng dẫn của MTTW. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm sơ, tổng kết các nội dung gửi về Mặt trận tỉnh theo yêu cầu. (5 điểm)

- Có nội dung, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành và thực hiện Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị. Có hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” theo Hướng dẫn của MTTW. (5 điểm)

- Có nội dung, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phối hợp với HĐND cùng cấp tham mưu để đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận. (2 điểm)

- Có nội dung, giải pháp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tỉnh, các ban tư vấn, các tổ chức tư vấn và cộng tác viên các cấp. (2 điểm)

6. Công tác Dân tộc và Tôn giáo (14 điểm)

- Có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 85/HD-MTTW-BTT ngày 23/02/2013 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo, dân tộc và công tác đối ngoại nhân dân vận động kiều bào đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về Mặt trận tỉnh theo yêu cầu. (5 điểm)

- Phối hợp và thực hiện tốt Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tổ chức hội nghị tuyên dương đồng bào các tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo. (3 điểm)

- Có nội dung, giải pháp và triển khai công tác vận động chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện. (3 điểm)

- Có nội dung, giải pháp vận động, tập hợp, đoàn kết tốt các dân tộc, các tôn giáo; tích cực và chủ động tham gia giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; không để xảy ra “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo ở địa phương. (3 điểm)

7. Công tác Văn phòng: (14 điểm)

- Có đầy đủ báo cáo công tác Mặt trận hằng tháng, 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất...; đảm bảo thời gian và chất lượng. (5 điểm)

- Triển khai thực hiện tốt các thông tin bằng thư điện tử; thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu và nguyên tắc về công tác tài chính đối với các chương trình, hoạt động của Mặt trận tỉnh chỉ đạo, triển khai ở địa phương. (3 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT ngày 11/3/2013 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013); có phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. (4 điểm)

- Có văn bản đăng ký thi đua gửi về Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thi đua năm 2013; chấp hành tốt công tác thông tin báo cáo và hồ sơ thủ tục khen thưởng theo đúng số lượng, thời gian quy định. (2 điểm)

Tổng cộng: 95 điểm. Còn 5 điểm sẽ do Ban Thường trực, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, thưởng cho các Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn đột xuất trong năm hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất, có nhiều gương điển hình, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao trong công tác năm 2013.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung tiêu chí thi đua nêu trên, đối chiếu với tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định 291/QĐ.UBMT của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cuối năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng báo cáo thi đua, có nhận xét đánh giá từng nội dung (có số liệu cụ thể chứng minh kèm theo) tự nhận xét, chấm điểm và đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xét tặng thưởng (Cthi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

2. Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành nhận xét, đánh giá từng Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế theo các nội dung tiêu chí thi đua trên và bình chọn, suy tôn 02 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tiêu biểu xuất sắc đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ xuất sắc và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ; 01 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ Luân lưu.

3. Các ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi và chấm điểm theo các lĩnh vực phụ trách.

4. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban TW MTTQ Việt Nam xem xét thẩm định trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét quyết định.

Căn cứ vào hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, các cuộc vận động, các phong trào thi đua; cuối năm báo cáo kết quả gửi về Văn phòng cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (địa chỉ: 47 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế, ĐT: 3848200, Fax: 3827283) trước ngày 10/11/2013.


                                                                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                Phó Chủ tịch Thường trực

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                          Võ Văn ChinhTin mới hơn:
Tin cũ hơn: