HMtumr0011Ngày 21/12, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, quán triệt Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần 5, lần 6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản trong Kết luận Hội nghị TW 3 khoá XI về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước 5 năm 2006 - 2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước 5 năm 2011- 2015 và năm 2012; hai Nghị quyết chuyên đề của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 về "Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020" và "Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020" và hai Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 về "Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012" và "Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2012". Đồng thời, tại Hội nghị này, Tỉnh ủy cũng nghe Báo cáo tổng kết Nghị quyết 29-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Kết luận Trung ương 10 (Khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết chương trình hành động số 24-NQ/TU về phương hướng phát triển khoa học - công nghệ đến năm 2005 và năm 2010, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Kết luận Hội nghị TW 3 khoá XI và các Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, lần thứ 6 là những văn kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn trước mắt và lâu dài cả về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng... của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt, hiện nay khi chúng ta đang đứng trước những khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải có sự lãnh chỉ đạo tập trung thống nhất, mà trong năm 2012 và những năm tiếp theo, tiếp tục thực hiện kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

TUMRtw3011
Tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị trong quá trình tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện, cần chú trọng quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách và những giải pháp lớn trong mỗi văn kiện. Đồng thời, trên cơ sở nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối đó để tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng nhằm đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lịch lạc; tăng cường phê bình và tự phê bình, phê phán các biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ Đảng; nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ góp phần đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; thực hiện thắng lợi Kết luận 48 của Bộ Chính trị (Khóa X) để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo thuathienhue.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: