ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 98/HD-UBMT                                                                         Thừa thiên Huế, ngày 13 tháng 8 năm 2013

HƯỚNG DẪN

Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân
kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

(18/11/1930-18/11/2013) 

Thực hiện Hướng dẫn số 102/HD-MTTW-BTT ngày 31/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013) và thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các   tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2014-2019). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013 như sau:

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI

1. Nội dung

1.1. Tuyên truyền cho nhân dân ở khu dân cư về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII và chủ trương phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương năm 2014.

1.2. Đánh giá kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các Cuộc vận động trong thời gian tới.

1.3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2013.

1.4. Tổ chức các hoạt động:

- Kiểm tra, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”; khởi công xây dựng, bàn giao các nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi xã hội, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tặng quà học sinh nghèo học giỏi, nạn nhân chất độc da cam …

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng và tuỳ theo điều kiện có thể tổ chức “bữa cơm đại đoàn kết” tại khu dân cư.

2. Hình thức và biện pháp thực hiện:

2.1. Hình thức: Chương trình “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tuỳ theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; nội dung cơ bản Ngày hội gồm 2 phần chính:

* Phần lễ:

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu dự Ngày hội;

- Ôn lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 83 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay (có đề cương tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh);

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2013 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động (có đề cương báo cáo kèm theo);

- Các đại biểu trao đổi, thảo luận;

- Công bố danh sách hộ gia đình văn hoá; trao giấy chứng nhận gia đình văn hoá liên tục 3 năm liền (nếu có);

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong năm;

- Trao quà cho học sinh khó khăn học giỏi;

- Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu;

- Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII;

- Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

* Phần hội:

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương, dân tộc.

2.2. Trang trí ngày hội:

- Băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong khu dân cư.

- Ma két trang trí:

Phù hiệu Mặt trận  

Khu dân cư … xã …

Cờ Tổ quốc  

Tượng

(ảnh Bác Hồ)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập

Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam

(18/11/1930 – 18/11/2013)

Ngày ….. tháng … năm 2013

2.3. Biện pháp:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với ngành Văn hoá xây dựng chương trình, nội dung tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức Ngày hội. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công các thành viên chuẩn bị nội dung; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân biết.

- Ở từng khu dân cư, tuỳ theo điều kiện từng nơi có thể tổ chức điểm trước khi tổ chức đồng loạt hoặc tổ chức đồng loạt các khu dân cư trong một ngày; phần hội có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ; phần hội nên tổ chức ở từng khu dân cư để mọi người trong khu dân cư có điều kiện tham gia; trường hợp khu dân cư có ít hộ hoặc khó khăn có thể tổ chức liên khu dân cư hoặc tổ chức ở cấp xã do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã thống nhất với Chính quyền cùng cấp để tổ chức phù hợp.

- Tùy theo từng điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động, khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

- Thời gian Ngày hội có thể diễn ra từ ngày 01/11 đến 18/11/2013.                 

2.4. Thành phần tham dự Ngày hội:

- Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú; mời toàn thể các thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình; chú ý mời các vị là những người tiêu biểu, có uy tín, các chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, cán bộ, công chức có gia đình ở khu dân cư tham gia Ngày hội.

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể ở các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn khu dân cư dự Ngày hội.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

1.1. Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của đất nước ở địa phương, cơ sở.

1.2. Tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII.

1.3. Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) NQTW 7 (khóa XI) của Đảng về công tác dân vận; tuyên truyền về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

1.4. Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, về kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên hưởng ứng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1.5. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, về kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, về những mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng; khơi dậy, phát huy tình cảm nhớ về cội nguồn của con em xa quê để mọi người hướng về gia đình và góp sức xây dựng quê hương.

1.6. Tuyên truyền việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư tại các địa phương, kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tham gia Ngày hội với các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư.

2. Hình thức tuyên truyền:

 2.1. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.

2.2. Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

2.3. Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

2.4. Giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tốt trên Thông tin công tác Mặt trận.

2.5. Tuyên truyền các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng và các Ban của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Văn phòng, Ban Phong trào:

+ Tham mưu Ban Thường trực mời các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh và các ngành liên quan về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tại một số địa phương; tham dự một số hoạt động nhân Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

+ Tham mưu xây dựng đề cương báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động ở khu dân cư và các biểu mẫu liên quan, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ sở triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

- Ban Tổ chức - Tuyên giáo:

+ Xây dựng đề cương tuyên truyền và kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013).

+ Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động kỷ niệm như: Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng qùa, trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình chính sách …

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức Ngày hội; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, khu dân cư. Chủ động xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể, các ngành các cấp về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

- Mỗi huyện, thị xã chọn 2 khu dân cư (riêng thành phố Huế chọn 4 khu dân cư) để tổ chức trong 03 ngày 15, 16 và 17/11/2013 (thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật), đăng ký thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức, mời lãnh đạo tỉnh cùng tham dự Ngày hội và trong các khu dân cư đó chọn 10 em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho các em (mỗi xuất 500.000 đồng). Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Huế gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (qua Ban phong trào) trước ngày 25/10/2013.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyên, thị xã và thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy, các ban, ngành, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; triển khai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, gắn với các hoạt động: ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà, trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình chính sách…

3. Kết thúc việc tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất vào 25/11/2012 (qua Ban Phong trào) để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                                                                                                TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                              Phó Chủ tịch Thường trực

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                        Võ Văn Chinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: