Sáng ngày 19-8-2011, tại thành phố Huế UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Ban biên tập Website Mặt trận Thừa Thiên Huế xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

achinhHưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động và tiếp tục phát huy kết quả và không ngừng nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở ở khu dân cư”, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26NQ/TW của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIV, thực hiện kết luận 48/KL- BCT của Bộ chính trị xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với vai trò và vị trí chính trị của mình trong thời gian tới tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân, giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, các dân tộc, tôn giáo chung sức chung lòng cùng với đảng bộ thực hiện có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Động viên nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nhanh và bền vững xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động được nhiều nguồn lực giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập để ngày càng có nhiều người giàu, người khá trở thành giàu, và giảm bớt người nghèo.
2. Đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, chăm lo tốt các gia đình liệt sĩ, thương binh và những người có công với nước. Người già cô đơn, trẻ mồ côi, những nạn nhân chất độc hoá học và những người không may mắn trong cuộc sống đều được chăm lo ngày càng tốt hơn.
3. Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, tích cực vận động nhân dân tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và thực hiện tốt quy ước của khu dân cư; xây dựng khu dân cư không có tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện tốt pháp lệnh về quy chế dân chủ cơ sở, mọi người tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng vững mạnh nền quốc phòng toàn dân.
4. Vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Huế, văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân. Tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân Tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) hàng năm với việc biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
5. Đoàn kết phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, xây dựng cộng đồng học tập, mọi trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, giúp đỡ học sinh khó khăn, khuyến khích học sinh giỏi; vận động toàn dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
6. Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Góp phần xây dựng Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể ở Khu dân cư vững mạnh.
Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới , đây là cuộc vận động rộng lớn, có ý nghĩa toàn diện và nhân văn sâu sắc, chắc chắn sẽ nhanh chóng lan toả đi vào cuộc sống, mang lại kết quả thiết thực, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh, nông dân từng bước khá giả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sớm đưa tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Mattranthuathienhue.vn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: